icon-menu
Menu
icon-user.png

Arbejdsmiljø

Anerkendelse


På BK har vi fokus på anerkendelse

Vi har i fællesskab udarbejdet 22 hensigtserklæringer fordelt på fem temaer under overskriften Fællesskab forpligter. Hensigtserklæringerne siger noget om, hvad vi forstår ved anerkendelse, og hvad vi synes er det vigtigste for det fællesskab, vi er en del af som kolleger på BK. 

Fællesskab forpligter

Give og modtage

Jeg deler min viden og lader mig inspirere

Jeg tager del i fælles opgaver

Jeg hjælper mine kolleger

Jeg går til mine kolleger for hjælp


Åbenhed og interesse

Jeg tager godt imod nye kolleger

Jeg byder ind til fællesskabet

Jeg prøver at have blik for andres behov

Jeg er lyttende


Takt og tone

Jeg hilser altid på mine kolleger

Jeg bagtaler ikke mine kolleger, men går til rette vedkommende, hvis jeg synes, der er et problem

Jeg giver plads til andre

Jeg bestræber mig på at kunne mine kollegers navne


Respekt og ansvarlighed

Jeg overholder deadlines

Jeg holder mig orienteret

Jeg respekterer mine kollegers arbejde

Jeg udviser omsorg for mine kolleger

Jeg rydder op efter mig selv

Jeg føler ansvar for, at tingene fungerer


Samvær og sjov

Jeg bidrager til trivsel blandt mine kolleger

Jeg deltager i fejringer af mine kolleger

Jeg har mulighed for at bruge skolens faciliteter til arrangementer med mine kolleger

Jeg bakker op om skolens sociale arrangementer

ArbejdsmiljøgruppeArbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere skal samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø. Har virksomheden ti eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation. På BK er samarbejdet om arbejdsmiljøet organiseret i en Arbejdsmiljøgruppe.


Arbejdsmiljøgruppen tager sig af generelle problemer såsom udbredt stress blandt medarbejderne, fugt- og støjgener. Ved personlige fysiske eller psykiske problemer kan man henvende sig til sin tillidsrepræsentant.


Pr. 1. november 2018 består Arbejdsmiljøgruppen af

Lasse Jensen, lj@bagkost.dk

Kasper Fjeldsø Christensen, kc@bagkost.dk

Morten Høeg Pedersen, mo@bagkost.dk


Sammensætning af arbejdsmiljøgruppen på BK (gældende pr. 12. oktober 2018)

Arbejdsmiljøgruppen består af tre medlemmer:


1 repræsentant for ledelsen

 • Ledelsesrepræsentanten udpeges af ledelsen
 • Ledelsesrepræsentanten er formand for arbejdsmiljøgruppen.

2 repræsentanter for medarbejderne

 • Arbejdsmiljørepræsentanterne varetager opgaver om arbejdsmiljø for alle medarbejdergrupper i alle skolens afdelinger
 • Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen. Valgperioderne er forskudte således, at der hvert år er en af repræsentanterne på valg.
 • Der vælges to arbejdsmiljørepræsentanter fra forskellige faggrupper. Undervisere udgør én faggruppe.
 • Valg af arbejdsmiljørepræsentanter sker på skoleårets sidste BK-råd.

Arbejdsmiljøgruppens arbejde

Arbejdsmiljøgruppen udarbejder en beskrivelse af

 • Arbejdsmiljøgruppens opgaver og ansvarsområder 
 • Arbejdsmiljøgruppens mødestruktur
 • Arbejdsmiljøgruppens medlemmer
 • Arbejdsmiljørepræsentanternes kontaktoplysninger
 • Arbejdsmiljøgruppens kommunikation til medarbejderne.


Arbejdsmiljøgruppen skal sørge for, at medarbejderne er gjort bekendt med beskrivelsen.Arbejdspladsvurdering - APV


Mindst hvert 3. år gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) for at finde ud af, om der er problemer med arbejdsmiljøet. På BK er det arbejdsmiljøgruppen, som tilrettelægger og gennemfører APV'en. Den seneste APV blev gennemført som kortlægning af BK's professionelle kapital i 2021. Næste kortlægning af Professionel Kapital gennemføres i 2024.Arbejdsulykker


Ved arbejdsulykker henvender man sig på skolens kontor. Arbejdsulykker skal anmeldes, hvis de har medført fravær på mindst 1 dag ud over den dag, hvor medarbejderen kom til skade. Det sker snarest muligt og senest efter 9 dage.

Personalearrangementer

På BK afholder vi tre fælles personalearrangementer om året:


Opstartsmiddag

Når lærerne møder på arbejde efter sommerferien, mødes vi om eftermiddagen til et fælles arrangement, som slutter med en middag om aftenen. Ved opstartsmiddagen byder vi velkommen til et nyt skoleår og som regel også til nye medarbejdere.

 

Middagen betales af skolen.

 

Julefrokost

Den sidste arbejdsdag før juleferien afslutter vi med en fælles julefrokost for alle medarbejdere.

 

Julefrokosten finansieres ved deltagerbetaling.


Et festudvalg står for at arrangere julefrokosten. Festudvalget nedsættes i forbindelse med sommerfrokosten.

 

Sommerfrokost

På studenternes dimissionsdag holder vi sommerfrokost for alle medarbejdere. Sommerfrokosten er der, hvor vi siger farvel til kolleger, der går på pension eller måske på gensyn til de, som går på orlov eller fratræder.

 

Sommerfrokosten afholdes som regel på sammenskudsbasis, så alle tager en ret med til den fælles buffet.

 

Et festudvalg står for at arrangere sommerfrokosten. Festudvalget nedsættes i forbindelse med julefrokosten.


Personalerejse

Hvert andet eller tredje år arrangeres en fælles personalerejse for alle medarbejdere. Turen, der gennemføres i efteråret og varer tre til fire dage (henover en weekend), går som regel til udlandet. Skolen arrangerer turen og giver tilskud til transport og ophold.

 

Kulturelle arrangementer

Medarbejderne arrangerer indimellem forskellige kulturelle arrangementer som fx teaterture, biografture og fredagsbar.


Personalepolitik

Politik for arbejdslivet på BK beskriver hvorfor vi gør det, vi gør. Læs personalepolitikken her


Rygepolitik

Iht. Lov om røgfri miljøer skal den enkelte arbejdsgiver udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

BK's rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygning skal foregå i passende afstand fra skolens område således, at rygningen ikke er synlig for skolens elever. I forbindelse med medarbejderarrangementer, hvor der ingen elever er til stede - uden for skoletid og normal arbejdstid, kan der gives tilladelse til at rygning kan foregå udendørs på skolens område.


Overholder en medarbejder ikke skolens rygepolitik, vil den pågældende blive indkaldt til en samtale med nærmeste leder.


Fællesskab forpligter

 

Give og modtage

Jeg deler min viden og lader mig inspirere

Jeg tager del i fælles opgaver

Jeg hjælper mine kolleger

Jeg går til mine kolleger for hjælp

 

Åbenhed oginteresse

Jeg tager godt imod nye kolleger

Jeg byder ind til fællesskabet

Jeg prøver at have blik for andres behov

Jeg er lyttende

 

Takt og tone

Jeg hilser altid på mine kolleger

Jeg bagtaler ikke mine kolleger, men går til rettevedkommende, hvis jeg synes, der er et problem

Jeg giver plads til andre

Jeg bestræber mig på at kunne mine kollegers navne

 

Respekt ogansvarlighed

Jeg overholder deadlines

Jeg holder mig orienteret

Jeg respekterer mine kollegers arbejde

Jeg udviser omsorg for mine kolleger

Jeg rydder op efter mig selv

Jeg føler ansvar for, at tingene fungerer

 

Samvær og sjov

Jeg bidrager til trivsel blandt mine kolleger

Jeg deltager i fejringer af mine kolleger

Jeg har mulighed for at bruge skolens faciliteter tilarrangementer med mine kolleger

Jeg bakker op om skolens sociale arrangementer

 

Give og modtage

Jeg deler min viden og lader mig inspirere

Jeg tager del i fælles opgaver

Jeg hjælper mine kolleger

Jeg går til mine kolleger for hjælp

Åbenhed og interesse

Jeg tager godt imod nye kolleger

Jeg byder ind til fællesskabet

Jeg prøver at have blik for andres behov

Jeg er lyttende

Takt og tone

Jeg hilser altid på mine kolleger

Jeg bagtaler ikke mine kolleger, men går til rette vedkommende, hvis jeg synes, der er et problem

Jeg giver plads til andre

Jeg bestræber mig på at kunne mine kollegers navne

Respekt og ansvarlighed

Jeg overholder deadlines

Jeg holder mig orienteret

Jeg respekterer mine kollegers arbejde

Jeg udviser omsorg for mine kolleger

Jeg rydder op efter mig selv

Jeg føler ansvar for, at tingene fungerer

Samvær og sjov

Jeg bidrager til trivsel blandt mine kolleger

Jeg deltager i fejringer af mine kolleger

Jeg har mulighed for at bruge skolens faciliteter til arrangementer med mine kolleger

Jeg bakker op om skolens sociale arrangementer