icon-menu
Menu
icon-user.png

Samarbejde


BK-Råd

BK-Råd er et fælles mødeforum for alle medarbejdere på BK. Der afholdes ca. tre møder fordelt over hele skoleåret.

På BK-Rådsmøder tages emner op, der har betydning for skolen og dens medarbejdere.


Møderne kan være af orienterende karakter, ligesom der kan arbejdes konkret med aktuelle emner.


Det er ledelsen, der indkalder og udsender dagsorden til BK-Rådsmøder.

Møderne ligger normalt i tidsrummet kl. 15 - 17, og der er som udgangspunkt mødepligt til møderne.


Pædagogisk Råd (PR)


Grundskolen

Medlemmer af det pædagogiske råd er alle medarbejdere i grundskolen (samt skolens ledelse), som varetager undervisningsopgaver og/eller andre pædagogiske opgaver på skolen. Timelønnede vikarer er ikke medlemmer af det pædagogiske råd.


Der afholdes PR-møder ca. fem gange pr. skoleår - typisk af 1,5 times varighed. Indkaldelses foregår via BK-kalenderen, hvor datoerne er annonceret allerede ved skoleårets start. Medlemmerne modtager dagsorden senest tre hverdage før mødet. Dagsorden udfærdiges ved møde mellem formandskabet og ledelsen for grundskolen.


Forslag til dagsorden kan fremsættes af ethvert medlem og skal være mødelederen i hænde senest ti dage før mødet.

Der kan, når det skønnes nødvendigt, indkaldes til ekstraordinære møder i rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder og til at modtage valg til de udvalg, der kan nedsættes af rådet. Enhver er forpligtet til at modtage valg, men det kan normalt ikke anses for hensigtsmæssigt at pålægge medlemmerne valg mod deres vilje.


Formandskabet består af formand og næstformand. Disse vælges for to skoleår ad gangen i hhv. lige og ulige år.


Pædagogisk Råd er rådgivende overfor skolens ledelse. Det er normalt at invitere lærerpraktikanter til at deltage i møder - udelukkende som status af observatør.


Alle har tavshedspligt om møderne samt indhold. 

 

Samarbejdsudvalg (SU)

På BK har vi et samarbejdsudvalg, som består af fem medlemmer fra ledelsen og syv medlemmer fra medarbejdergruppen.


SU mødes en gang om måneden - med undtagelse af juli og august - og drøfter en lang række aktuelle emner, der har betydning for skolen og dens medarbejdere.


SU har en række faste punkter på dagsordenen henover året. Punkterne er nærmere beskrevet i SU's årshjul.

Ethvert udvalgsmedlem kan stille forslag til punkter til dagsordenen. Det er formanden og næstformanden, der udarbejder dagsordenen.

Referater af SU-møderne sendes ud til alle medarbejdere, når de er godkendt af SU.


Medlemmer af SU pr. 1. august 2022:


Svende Claus Svendsen (formand)

Charlotte Moltke 

Helle Brinch

Lasse Jensen

Simon Frandsen

Jon Møgelhøj

Mads Kaare Mortensen (næstformand)

Marianne Petersen

Sabine Schandorf Danielsen

Morten Høeg Pedersen

Kasper Fjeldsø Christensen


Sekretær for SU: Birgitte Holm


Læs mere om SU i Forretningsorden for Samarbejdsudvalget på Bagsværd Kostskole og Gymnasium