icon-menu
Menu
icon-user.png

Kvalitetsudvikling og evaluering

På BK har vi tre overordnede evalueringsstrategier

1. Undervisningsevaluering:

Lærerne foretager løbende evaluering af undervisningen – enten mundtlig eller skriftlig. Typisk ved afslutning af et forløb, op til lærernes medarbejderudviklingssamtaler og i slutningen af et undervisningsår.

2. Summativ evaluering:

Der gives standpunktskarakter to gange i løbet af året (typisk i november og marts), dertil kommer årskarakter ved årets afslutning.

3. Formativ evaluering:

Skolen er i gang med at øge fokus på den løbende formative evaluering, således at eleven undervejs får hjælp til at forbedre sit standpunkt.


 

Læs nærmere om de tre evalueringsstrategier i det følgende.

Herefter beskrives skolens evalueringsfokuspunkter og det overordnede strategiske arbejde med evaluering.

 

1. Undervisningsevaluering

Vi evaluerer undervisningen både enkeltfagligt og tværfagligt. 

 

Al undervisningsevaluering bør inddrage de opstillede mål for undervisningen, som de er beskrevet i fx studieplaner, kompetenceplaner og læreplaner.

 

Enkeltfagligt
Alle lærere skal evaluere undervisningen løbende både med og uden elevinddragelse.

 

Lærerne skal her være opmærksomme på, hvad de vil evaluere: Fx kan der være fokus på trivslen i undervisningen, klasserumskultur, elevernes tilegnelse af det faglige stof, undervisningens rammer eller andet, som læreren skønner er hensigtsmæssigt på det pågældende tidspunkt.

 

Lærerne samler op på evalueringen og drøfter resultatet med klassen/holdet. Som minimum bør der for hver evaluering samles op på, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne forbedres. Lærerne opfordres til at bruge relevante evalueringer aktivt i den videre undervisning og i et medarbejderudviklingsøjemed.

 

Det kan være fordelagtigt at dele undervisningsevalueringer med klassens team med henblik på klassens/holdets trivsel.

 

Tværfagligt
Tværfaglig undervisning evalueres særskilt. Det gælder fx følgende typer samarbejde: AP, NV, DHO, SRO, SRP, tværfaglige projekter i studieretningsforløbet og andet tværfagligt samarbejde af større omfang. 

 

Evalueringerne udformes og gennemføres af de tilknyttede lærere. Evalueringerne bør forholde sig til graden af opfyldelse af de faglige mål for hhv. det aktuelle projekt og kompetenceplanen. Evalueringerne kan derudover fx forholde sig til progression, indhold, arbejdsformer, struktur for samarbejdet eller andre relevante fokuspunkter.

 

Hver evaluering bruges aktivt i planlægningen af det videre tværfaglige arbejde. Ansvarshavende lærere videregiver erfaringer i relevant form. Ledelsen understøtter muligheder for videregivelse af evalueringer.

 

Lærere og ledelse har særligt fokus på studieplanen for SRP. 

 

Ved slutningen af hvert skoleår aftaler lærere og ledelse grundstrukturen for fordelingen af arbejdet hen mod SRP’en.

 

2. Summativ evaluering

Den summative evaluering har til formål at fastsætte elevens faglige niveau lige her og nu i forhold til faglige mål og kompetencer

Evalueringen foregår på følgende måder:  

 • 1.g elever får standpunktskarakter en gang årligt
  2.g og 3. g elever får standpunktskarakterer to gange årligt

  Derudover får eleverne en årskarakter, som ligeledes er en standpunktskarakter
  Hvis elever sættes mere end et karaktertrin ned, skal det begrundes over for eleven enten mundtligt eller skriftligt.
   
 • Eleverne får løbende summativ evaluering i timerne samt i forbindelse med hjemmearbejde
   
 • Der kan være summative evalueringer i forbindelse med forældrekonsultationer og karaktersamtaler

3. Formativ evaluering

Den formative evaluering har til formål at støtte elevens fremadrettede læringsproces

Evalueringen foregår på følgende måder:

 • Samtaler mellem lærere og elever fx i forbindelse med forældrekonsultationer, standpunktskarakterer
 • I undervisningen er der løbende formative evalueringer, som støtter elevernes tilegnelse af kompetencer og læringsstrategier
 • Undervisningsforløb, der er tilrettelagt udelukkende med formativ evaluering

 

Skolens strategiske arbejde med evaluering

Skolen har følgende årlige fokuspunkter:


17/18            

Fremadrettet: Fokus på formativ evaluering

Oplæg for alle lærere om evaluering ved Jesper Bruun fra Institut for Naturfagenes Didaktik

Oprettelse af fælles digital materialebank med eksempler på formativ evaluering

Undersøgelse af skolens professionelle kapital

 

Bagudrettet: Revidering af fælles digital undervisningsevaluering

Oprettelse af nyt evalueringsudvalg

 

16/17

Fokus på inddragelse undervisningsevalueringer i medarbejderudviklingssamtaler

Forsøg med kollegasupervision. Alle lærere tilbydes kollegial supervision

 

15/16

Dataindsamling og -behandling af fælles digitalt gennemførte undervisningsevalueringer

 

14/15

Oprettelse af evalueringsudvalg

Udvikling af fælles ensrettet evaluering af undervisningen, udvikling af fælles elektronisk evalueringsskema

Undersøgelse af skolens professionelle kapital


Generelt om evalueringstyper på BK


Vi skelner mellem elevevalueringer og lærerevalueringer

Skolen opererer fortrinsvist med fire typer elevevalueringer af undervisning, trivsel og skolens rammer:

 1. Obligatorisk evalueringsskema for undervisningen udarbejdet af ledelsen i samarbejde med evalueringsudvalget.
  Dette revideres løbende på baggrund af erfaringer med brug af skemaet. Dette evalueringsskema inddrages ved medarbejderudviklingssamtaler. Alle lærere forpligtes derfor til at udsende det obligatoriske evalueringsskema til alle hold inden medarbejderudviklingssamtaler.
 2. Evalueringer, der vedrører generelle forhold omkring skolen og undervisningen sendes ud og efterbehandles af relevante interessenter.
 3. Elevtrivselsundersøgelser og undervisningsmiljøvurderinger, der sendes ud og efterbehandles af ledelsen
 4. Andre typer af evalueringer, der efter lærerens skøn er fordelagtige for undervisningens videre forløb.

Skolen opererer fortrinsvist med fire typer lærerevalueringer, der fungerer som styringsredskaber for den daglige ledelse og undervisning:

 1. Evalueringer, der vedrører generelle forhold omkring undervisning og skolen. Disse evalueringer effektueres af ledelsen i samarbejde med relevante udvalg og tillidsposter
 2. Drøftelser af egen praksis med udgangspunkt i elevevalueringer fx i forbindelse med  og teammøder
 3. Faggruppeevalueringer med henblik på udvikling af fagdidaktik
 4. Egeninitieret og ledelsesinitieret interkollegial sparring på tværs af faggrupper fx i forbindelse med teammøder, lærerforsamlinger og løbende dialog.


Retningslinjer

Enhver evaluering planlægges og gennemføres efter følgende retningslinjer:

 

Forberedelse af evaluering

Alle evalueringer indledes med, at der udarbejdes en kort evalueringsplan, hvori man gør sig klart:

 • Hvad er målene med den aktivitet, der evalueres (fx målene for undervisningsforløbet)
 • Hvad er formålet med evalueringen? Hvad skal undersøges /måles, er det en formativ eller summativ evaluering?
 • Hvem er berørte parter, som bør inddrages i hhv. planlægning, evaluering og efterbehandling?
 • Hvornår skal de berørte parter inddrages?
 • Hvordan skal evalueringens udkomme effektueres?
 • Hvilken metode skal anvendes til evalueringen?

Der anvendes altså ikke faste skemaer eller metoder til evalueringer. Spørgsmålene udarbejdes ud fra målet med evalueringen og formuleres af de personer, som har evalueringsopgaven.

 

Gennemførelse af evaluering
Alle berørte parter informeres om formålet med evalueringen.

 

Efterbehandling af evaluering
Evaluering følges normalt op af en handlingsplan, som angiver dels hvilke ting der er værd at bevare, dels hvilke ændringer man anbefaler fremover.  Evalueringens resultater og en evt. handlingsplan deles med relevante parter.


 

Denne plan er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering for de gymnasiale uddannelser, samt Bekendtgørelse om STX.

November 2017