icon-menu
Menu
icon-user.png

særligt fripladstilskud i forbindelse med covid-19

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

Midlerne er opbrugt - denne side nedlagt pr. 6. april 2021


På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.


COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  1. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  2. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.


Ansøgningsskema og vejledning kan hentes her


BEMÆRK: 

  • Ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives og sendes til fripladscovid@bagkost.dk
  • Den ansøgende forælder skal herefter, hver måned, via en mail fremsendt af skolen til ansøgerens oplyste mailadresse, over for skolen tilkendegive, at ansøgningen om COVID-19 fripladstilskud ønskes opretholdt og på tro og love erklære, at betingelserne herfor fortsat er opfyldt.
  • Den ansøgende forælder skal, på det tidspunkt, hvor vedkommende ikke længere har en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold pga. COVID-19, oplyse det til skolen for derved at bringe tilskuddet til ophør.


Eventuelle spørgsmål angående ansøgning om fripladstilskuddet kan rettes til Tina S. Christensen på tc@bagkost.dk eller tlf. 4436 0707.