bagkost-logo-2024

ABC

ABC for 7. - 9. klasse


AB DAG                               

I efteråret holder 9. kl - 0. g og gymnasiet en sportsdag på AB.

ADRESSEÆNDRING             

Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse- og navneforandringer. Telefonnummer og e-mail skal forældre selv ændre i ForældreIntra.

AFSKRIFT AF OPGAVER                             

Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt. Opgaven skal være udarbejdet af eleven selv, og må ikke være afskrift fra internettet og andre opgaver. Afskrift betragtes som snyd, og opgaven skal skrives om. I gentagelsestilfælde kan afskrift føre til advarsel og i sidste instans bortvisning fra undervisningen.

ALKOHOL                                                  

Eleverne i 7. kl. – 0. g må ikke indtage alkohol i skoletiden. Overtrædelse af skolens alkoholpolitik medfører hjemsendelse og forældreorientering. Der er løbende orientering om alkoholens skadelige virkninger samt en oplæring i en fornuftig omgang med alkohol.

ANSVAR                                                   

Alle elever lærer at tage ansvar for egne handlinger og for andres trivsel, så skolen er et godt sted at være for alle.

BESTYRELSE                                              

I november måned er der valg til bestyrelsen. Tre af repræsentanterne vælges blandt hele forældrekredsen, som består af alle forældre til elever på skolen, der har forældremyndighed.

BØGER                                                      

Bøger og hæfter bliver udleveret fra bogdepotet. Bøgerne tilhører skolen eller Center for Undervisningsmidler og skal erstattes, hvis de forsvinder eller bliver ødelagt. Bøgerne skal indbindes og forsynes med navn. Man må ikke skrive eller tegne i dem, medmindre læreren giver besked om dette. Til sprogundervisningen tilbyder skolen elektroniske ordbøger til alle elever. Hvis bøger efterlades på skolen, er det på elevens eget ansvar.

CAFEAFTEN                                               

Der afholdes cafeaftener for eleverne i 7. kl – 9. kl. i løbet af skoleåret. Programmet planlægges af et cafeudvalg bestående af elever og lærere.

COMPUTERE                                            

Eleverne skal selv medbringe en computer til brug i undervisningen. Computeren bruges i undervisningstiden efter lærerens anvisning. Computer medbringes på eget ansvar. Skolen yder ikke erstatning ved tyveri m.m.

CYKLER                                                     

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene og i det skraverede felt til højre for nedkørslen samt ved cykelparkering foran To-kanten.

CYKELHJELM                                             

På alle cykelture i skoleregi skal eleverne bruge cykelhjelme. Kontakt skolen i god tid, hvis der er brug for at låne en hjelm.

EKSTRA FRI                                               

Det er vigtigt, at eleverne holder ferie efter skolens ferieplan. Ønsker forældre og elever undtagelsesvis at holde fri på andre tider, ansøges skolen om tilladelse. Vi forventer, at eleverne ved forældrenes hjælp indhenter det forsømte, så der ikke opstår faglige huller.

ELEVRÅD                                                  

Ca. en gang om måneden samles elevrådsrepræsentanterne og drøfter relevante emner. Elevrådet sørger for kontakten mellem eleverne og skolens ledelse.

ENERGIDRIKKE

Det er ikke tilladt for elever at medbringe eller indtage energidrikke i skoletiden, på skolens område, på ture samt ved arrangementer mm. i skoleregi.

ERHVERVSPRAKTIK

Elever må gerne tage i en uges praktik, hvis de selv arrangerer det i samråd med forældre, klasselærer og et relevant praktiksted. Skolen har en blanket til praktikaftalen, som skrives under af elev og praktiksted.

FERIEPLAN                                                

Grundskolens ferieplan kan findes på ForældreIntra og her på skolens hjemmeside under Ferieplan.

FORSIKRING                        

Se under ”Værdigenstande”.

FRIKVARTER                                              

Eleverne i 7. kl. må ikke forlade skolens grund i frikvartererne uden tilladelse. I godt vejr er man udenfor. Mindst en gårdvagt vil være ude mellem eleverne. Det er vigtigt, at eleverne fra 8. kl. – 0. g, som forlader skolen i frikvartererne, respekterer gældende love og udviser en adfærd, som BK kan være bekendt.

FORÆLDERREPRÆSENTANTER            

Hver klasse vælger en klasserepræsentant og en suppleant på skoleårets første forældremøde. Hvert år i november måned indkaldes der til forældrerepræsentantskabsmøde. Forældrerepræsentanten har til opgave at varetage klassens interesser samt forberede forældremøder med klasselæreren. Forældrerepræsentanten kan tage punkter op på klassens vegne på mødet i november og er bindeled eller talerør til skolens ledelse, hvis der er sager af mere principiel karakter, som ikke kan klares i den daglige dialog med lærerne.

GALLAFEST                          

Eleverne i 0. g inviteres til gallafest, som afholdes i gymnasiet.

GLEMTE SAGER                                        

Der bliver dagligt indleveret glemte sager, som bliver opbevaret på skolen – for en kortere periode. Har man glemt/mistet noget, taler man med kontoret eller Leif Rasmussen.

GRØNNE DAGE                                        

I den sidste uge før sommerferien har 7. kl. to turdage – også kaldet grønne dage - hvor klasserne tager på individuelle ture.

GÅRDVAGTER                     

I frikvartererne er der gårdvagter ude blandt eleverne.

HØSTFEST                                                

Den første fredag i september er en skoledag, hvor klasserne har arrangeret aktiviteter og boder, som familie og venner inviteres til at afprøve.

INFORMATIONER              

Skolens informationer gives via ForældreIntra/ElevIntra.

INTROFEST                         

Der holdes introfest for alle 7. klasser i slutningen af august.

KARAKTERBØGER               

I løbet af skoleåret uddeles karakterbøger to gange i 7. og 8. kl. og tre gange i 9. kl., hvor både elever og lærere evaluerer.

KOMMUNIKATION             

Retningslinjer for kommunikation mellem skole og hjem ligger på ForældreIntra.

KONFIRMATION                 

Eleverne konfirmeres normalt i 8. kl. Der kan ikke lægges særligt skema, som tager hensyn til konfirmationsundervisningen.

LEJRSKOLE                                                

I løbet af 7. kl. - 0. g er man på lejrskoletur enten til et sted i Danmark eller udenlandstur. Der findes et rejsecirkulære, som fortæller om antal rejsedage og max. priser.

LEKTIER                                                     

Alle klasser har normalt lektier for. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, støtter og bakker op i det omfang, det er nødvendigt. Se endvidere skrivelserne ”Lektier på BK ” på ForældreIntra eller her på skolens hjemmeside.

LUS                                                            

Konstateres der lus hos en elev, bliver hjemmet kontaktet og eleven skal hentes og må først komme i skole, når eleven er blevet behandlet. I tilfælde af lus skal skolen orienteres.

MOBILTELEFONER                                        

Telefonen skal være slukket/på lydløs hele skoledagen. Telefonen må kun bruges efter aftale med læreren/ledelsen. Forældre bør ikke ringe eller skrive til elevens telefon i skoletiden. På lejrskoleture skal eleven have tilladelse fra læreren for at kunne medbringe den.

MORGENSAMLING             

Tidspunktet offentliggøres på opslag i Tokanten og i 7. klasse-lokalerne.

MOTIONSDAG                   

I efteråret har vi løbedag og i foråret motionsdag for alle elever.

MÆLK                                                      

To gange om året kan forældrene bestille mælk til deres børn via skolemaelk.com (3802 Bagsværd Kostsk. & Gymnasium).

OPRYDNING                                              

Eleverne rydder hver dag op på deres plads og sætter stolen op. Det er  klassens ansvar, at der ser pænt ud i klasselokalet. Duksene tømmer skraldespand, lukker vinduer, fejer gulv og slukker lyset efter sidste lektion.

ORDENSREGLER                 

Grundskolens ordensregler kan findes her på skolens hjemmeside under Ordensregler.

ORIENTERINGSAFTENER      

I januar afholdes orienteringsaftener for kommende 7. kl., femårige forløb Biotek, 0.g og gymnasiet.

PARKERING                                               

Mange afleverer elever næsten samtidig, hvilket giver trafikkaos. Det er vigtigt at køre forsigtigt. Mellem kl. 7.45 – 8.30 må man ikke køre ind på skolens parkeringsplads pga. trafiktæthed. INGEN MÅ SÆTTE DERES BARN AF LIGE UDE FORAN INDKØRSLEN. 

PROJEKTOPGAVER             

9. kl. laver i løbet af 5 skoledage en opgave - som regel i grupper. Fremlæggelsen sker ofte som et aftenarrangement, hvor forældrene inviteres med. 0. g har i løbet af skoleåret en selvvalgt opgave, som tager udgangspunkt i deres uddannelsesbog, som afleveres og evalueres.

PRØVER                                                    

9. kl. - 0. g kl. går til afgangsprøver fra begyndelsen af maj. 8. kl. har årsprøve i maj/juni.

RINGETIDER                       

1. lektion kl. 08.15 - 09.00

2. lektion kl. 09.00 - 09.45

3. lektion kl. 10.05 - 10.50

4. lektion kl. 10.50 - 11.35

5. lektion kl. 12.20 - 13.05

6. lektion kl. 13.10 - 13.55

7. lektion kl. 14.00 - 14.45

8. lektion kl. 14.45 - 15.30

RULLESKØJTER MV.                                       

I skoletiden må rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende ikke bruges på skolens område. Det er forældrenes ansvar, hvordan eleverne kommer til og fra skolen.

RYGNING                                                  

Det er ikke tilladt for elever at ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden, på skolens område og på ture, arrangementer mm. i skoleregi.

SKOLEKOMEDIE                  

I foråret spiller 5. kl. skolekomedie for elever og familier.

SKOLELÆGE                                              

Alle elever kommer til skolelægen minimum én gang i deres skoletid.

SKOLENS KONTOR              

Tlf.: 44 98 00 65

E-mail: bk@bagkost.dk

STUDIEVALGSPORTFOLIO

Fra 8. kl. udfærdiges en studievalgsportfolio sammen med klasselærer og uddannelsesvejleder. Den følger eleven videre i hele uddannelsesforløbet.

SUNDHEDSPLEJERSKE         

Vores sundhedsplejerske kan kontaktes via ForældreIntra.

SYGDOM                                                   

Hvis eleven har en smitsom sygdom, vil skolen gerne underrettes. Skal klassen på tur, beder vi forældrene ringe til læreren eller skolens kontor, så vi ikke venter forgæves. Straks når eleven vender tilbage efter fraværet, skal forældrene skriftligt, gerne via ForældreIntra, give klasselæreren besked om, hvad fraværet skyldtes.

TALEHØRELÆRER               

Er der elever, som skønnes at have behov for taleundervisning, orienteres forældrene.

TANDLÆGE                         

Den Kommunale Tandpleje i hjemmekommunen kontaktes.

TELEFON                             

Skolens telefon kan kun benyttes til vigtige samtaler.

TERMINSPRØVE                                       

Der afholdes terminsprøver for 9. kl. og 0.g., hvor eleverne trænes i at gå til eksamen i de skriftlige discipliner.

TILSYN                                                      

Skolen fører tilsyn med eleverne i undervisningstiden samt i frikvartererne (undtaget elever fra 8. kl. til og med 0. g, hvis forældre skriftligt til skolen har givet accept til, at deres barn må forlade skolens område i tidsrummet kl. 11.35 - 12.20).                                                             

I skolens SFO og klub føres tilsyn i åbningstiderne.

TRADITIONER                                           

På BK har vi en række traditioner: morgensang, nissespil, luciaoptog, krybbespil, skolekomedie, høstfest, lejrskoler etc. Traditionerne er en del af undervisningen på BK, og derfor forventes alle elever at deltage.

TRANSLOKATION                

Onsdag før sommerferien afholdes translokation for 9. kl. og 0. g, hvor forældrene inviteres med til eksamensoverrækkelse og bydes på en forfriskning bagefter.

UDDANNELSESVEJLEDER            

Uddannelsesvejleder Kristina Ravn Thomsen. Hun kan kontaktes via Intra.

VALGFAG                                                  

I 8. kl. - 0. g er der udover de obligatoriske fag mulighed for at vælge mellem en række fag.

VIKAR                                                        

Klasserne har vikar, hvis lærerne er fraværende, men de store elever kan få fri i ydertimerne, hvis ikke man kan skaffe en egnet vikar.

VÆRDIGENSTANDE               

Skolen yder ikke erstatning for tab af værdigenstande, som eleverne har med i skole. I dræt/svømning tilbydes opbevaring, men på eget ansvar.