bagkost-logo-2024

Eksamen

eksamen 

Læs BK's eksamensregler for skriftlige prøver i gymnasiet her (PDF).

Læs eksamensbekendtgørelse her.

Læs karakterbekendtgørelse her.

 

Orientering om eksamen:

ANTAL PRØVER, HERUNDER DELPRØVER OG UDTRÆK AF PRØVEFAG:

 • Eksamen omfatter ni prøver inklusiv studieretningsprojektet.
 • For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én  
 • Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev ikke på forhånd kan regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i udtræk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer. For at sikre det må en elev normalt højst indstilles til prøve i 4 ordinære prøveterminer, typisk 3 sommerterminer og 1 vintertermin (SRP). 
 • Den enkelte elev skal aflægge minimum tre skriftlige og tre mundtlige prøver.

UDTRÆKKET 

For at sikre kravene, foretages dette på følgende måde:

Udtræk ved afsluttende termin (uddannelsens afslutning).

 1. Først sikres, at antallet af skriftlige prøver er tilstrækkeligt, om muligt fire. Med udgangs-punkt i antallet af tidligere aflagte skriftlige prøver udtrækkes fra elevens prøvefagsrække (udmeldt af XPRS) de først forekommende skriftlige prøvefag, således at det samlede antal skriftlige prøver i alt bliver fire. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opfylde de fire, udtrækkes tre. 
 2. Dernæst sikres, at alle aflægger mindst én af prøverne i A-niveaufag med både skriftlig og mundtlig prøve ved at supplere med manglende fag i den først forekommende prøveform i prøvefagsrækken. 
 3. Herefter kontrolleres, om antallet af aflagte mundtlige prøver er mindst tre. Såfremt det ikke er tilfældet, udtrækkes det først forekommende mundtlige prøvefag. 
 4. For elever med mere end det krævede antal A-niveaufag udtrækkes nu – om muligt – fra prøvefagsrækken det antal skriftlige prøver, som eleven har ekstra A-niveaufag. 
 5. Til slut sikres det tilstrækkelige antal prøver i forhold til det samlede antal prøver ved at ud-trække det nødvendige antal af først forekommende, ikke udtrukne prøvefag i prøvefags-rækken uanset prøveformen.

Udtræk ved øvrige terminer

 1. Såfremt der er fag/prøver i gruppe 1 i elevens prøvefagsrække (udmeldt af XPRS), udtrækkes den først forekommende prøve. 
 2. Forekommer der herefter i prøvefagsrækken et fag på B-niveau med både skriftlig og mundtlig prøve, og er faget ikke udtrukket under pkt.1, udtrækkes fagets først forekommen-de prøveform. Er antallet af fag på B-niveau med både skriftlig og mundtlig prøve, der ikke er udtrukket ef-ter pkt. 1, større end ét, udtrækkes kun det første. 
 3. Antallet af prøver ved den pågældende termin bliver således nul, en eller to. 
 4. Ved udtræk af prøvefag til sommerterminen 2g sikres, at eleven efter terminen har aflagt minimum to prøver.

Dispensation: 

Hvis du ønsker særlige prøvevilkår ved eksamen/årsprøver skal du aflevere en skriftlig ansøgning om dispensation vedlagt dokumentation til vicerektor senest 1. februar.

Sygemelding:

Ved sygdom på eksamensdagen skal skolens kontor kontaktes og der gives besked til skolens ledelse (rektor, vicerektor eller pædagogisk leder). Eleven har ansvar for at dokumentere sygdom ved hjælpe af en lægeerklæring, som afleveres til skolens vicerektor.