bagkost-logo-2024

Profil

GRUNDSKOLENS PROFIL

Faglighed og personlig udvikling

 • Vi lægger vægt på fagligheden og på den enkeltes personlige udvikling.
 • Vi tilstræber, at vores elever oplever glæden og tilfredsstillelsen ved at
  fordybe sig i de enkelte fag.
 • Vi ønsker, at vores elever skal opnå færdigheder og kompetencer, som de
  kan bruge på tværs af fagene.
 • Vores faglige fokus kommer blandt andet til udtryk i vores udbud af fag og
  i vores timetal.
 • Ud fra en faglig og pædagogisk vurdering gives der lektier for på alle klassetrin.
 • Vi forventer, at eleverne møder velforberedte til undervisningen.
 • Vi lægger stor vægt på den forebyggende specialundervisning i de mindre
  klasser. Specialundervisningen foregår hovedsageligt i klassen, men der er
  også mulighed for at tage elever ud af undervisningen i kortere eller
  længere perioder efter behov.
 • På 7. klassetrin er der i forlængelse af elevernes skema lagt en specialtime
  pr. uge i henholdsvis dansk og matematik.

Arbejdsformer

 • Vi lægger vægt på at give den enkelte elev mulighed for at udvikle sig
  individuelt og i fællesskab med andre. Derfor veksler vi imellem forskellige
  arbejdsformer: Individuelt, par- og gruppearbejde, klasseundervisning,
  emne- og projektarbejde.
 • Vi udnytter de gode muligheder, vi har for at inddrage natur og kultur
  i undervisningen.

Evaluering

 • Vi evaluerer eleverne gennem hele skoleforløbet. Vi anvender forskellige
  evalueringsværktøjer: læse- og matematiktests, karakterer i 7. – 10.kl./0.g,
  skriftlige og mundtlige årsprøver i 8. klasse og terminsprøver i 9. og
  10.kl./0.g.
 • Vi evaluerer regelmæssigt udvalgte områder af skolens virksomhed.
  Forskellige evalueringsmodeller anvendes.

Lærerne

 • Vi lægger vægt på at have veluddannede og engagerede lærere.
 • Den enkelte lærer underviser primært i sine linjefag eller i fag, som han/hun
  har videreuddannet sig indenfor.
 • Der er et tæt samarbejde omkring den enkelte klasse med klasselæreren
  som koordinator.
 • Lærerne inspirerer hinanden blandt andet gennem faggruppemøder.
 • Hvis en lærer er fraværende læses timen af en af skolens andre lærere eller
  af en af vores faste vikarer.

Skole-hjem-samarbejdet

 • Vi lægger vægt på skole-hjem-samarbejdet. Vi forventer, at hjemmet
  bakker op om det arbejde, der foregår i skolen, og at forældrene aktivt
  medvirker til at skabe gode rammer for læring således, at dagligdagen gøres
  frugtbar for alle parter.
 • Forældrene kan forvente af skolen, at vi drager omsorg for vores elever, og
  at vi kommunikerer alle væsentlige forhold til hjemmet.
 • Der afholdes forældremøder på alle klassetrin mindst én gang om året.
  Herudover holdes der skole-hjem-samtaler to gange årligt.

Den enkelte og fællesskabet

 • Vi lægger vægt på, at det er en god oplevelse at gå i skole. Det opnår vi
  ved at omgås hinanden med respekt og tolerance, så eleverne udvikler
  ansvarlighed i et trygt miljø.
 • Hvis mobning forekommer, griber vi hurtigt ind: mobning tolereres ikke.
 • Vi har en sorgplan, så vi bedst muligt kan støtte elever i en
  svære situationer.