bagkost-logo-2024

Ordblindhed/ ordblindevanskeligheder

ordblindhed

Undervisning af elever med ordblindhed / læse-skrivevanskeligheder

Vi lægger vægt på: 

  • Anerkendende tilgang
  • Opbygge samt fastholde selvværd og læselyst
  • Tidlig indsats og forebyggende specialundervisning
  • At læsning og skrivning går hånd i hånd
  • Inklusion af elever med ordblindhed


Begynderklasse

Vi laver en KTI-prøve (Kontrolleret Tegne Iagttagelse) i mindre grupper i begyndelsen af året, for at blive opmærksom på fx børnenes evne til at forstå lange beskeder.

I løbet af skoleåret tager vi også en DLB-test (Dansk Lyd og Bogstav). Vores viden fra disse prøver danner grundlag for samarbejdet mellem begynderklasselærere, kommende 1. klasse dansklærer og læsevejleder. Prøverne bidrager også til fokus på de elever, der scorer lavt i forhold til bogstavernes lyde.

I nogle tilfælde supplerer vi med Rambøll sprogtest i papirudgaven. Enkelte elever har også samtaler med skolens talehørekonsulent. Der er løbende kontakt til de bogstav/lyd-svage elevers hjem samt information og vejledning til disse elever og forældre. Ved skole-hjem-samtalerne i foråret er der også fokus på overgangen til 1. klasse.


1. - 2. klasse

Vi har en ekstra læselærer i fem dansklektioner om ugen, som har særligt fokus på de læsesvage elever. Dette arbejde foregår både i klassen, i læsegrupper og evt. en til en. Vi arbejder ud fra et mål om, at ingen elever skal føle sig udskilt. 

Der læses logografiske bøger for at beholde selvværd og læselyst, mens der sideløbende repeteres lyde og bogstaver. Der læses herefter lette lydrette tekster fx ”Vi bor på Månevej” og ”Søren og Mette”, ”Den første læsning” med opgaver, Palle-bøger, Lysegrøn Dingo. Progressionen tilpasses den enkelte elev/elevgruppe. Der fokuseres hele tiden på afkodningsstrategier samt læseforståelse. Der undervises i stavning af lydrette ord, og eleverne opfordres til at skrive løs med børnestavning. Nogle børn skriver sig ind i læsningen. 

Der er løbende kontakt med hjemmet, og vi forventer læsning hjemme hver dag. Vi tester i slutningen af året i såvel 1. som 2. klasse med Mini-SL (Sætningslæseprøver). Vi tager også en nonordsdiktat i slutningen af 2. klasse. Diktaten er en screeningstest fra DVO (Dansk Videnscenter for Ordblindhed). De børn, der ud fra denne test ligger i risikogruppe for ordblindhed, testes yderligere individuelt med den fulde DVO-test. Dette giver et billede af, om eleven har ordblindevanskeligheder eller ej. De elever, der ud fra denne test viser tegn på ordblindevanskeligheder, tilbydes VAKS-kursus (intensivt læsestrategikursus i en lille gruppe, tre lektioner ugentligt på 3. klassetrin).


3. klasse

De udvalgte elever tilbydes et VAKS forløb. Dette forløb er på tværs af de to 3. klasser tre timer ugentligt. Timerne kan skemamæssigt ligge samtidigt med alle slags fag. Når forløbet afsluttes, tages den fulde DVO igen til sammenligning med den, som blev taget sidst i 2. klasse, derudover tilbydes VAKS-eleverne den digitale ordblindetest fra Undervisningsministeriet.

På dette klassetrin er der også en læselærer i 2 - 3 dansklektioner om ugen. Denne læselærer samarbejder med dansklæreren om undervisningens tilrettelæggelse. Elever med ordblindevanskeligheder samt elever med andre læse-skrivevanskeligheder følges nøje, og der kan i dansktimerne tilrettelægges særlige læseforløb med tilpassede tekster fx ”Den første læsning 2 og 3” eller ”Billy i bogen”. 

Vi forventer fortsat læsning hjemme hver dag. Der er løbende samarbejde med hjemmet. Er eleven ordblind, tilbyder vi at bestille en programpakke til eleven. Elever, lærere og evt. forældre får en introduktion til programmet AppWriter fra programpakken, så eleven støttes bedst muligt.


4.- 6.klasse

Der tilbydes læse-skriveundervisning i et vist omfang. Denne planlægges af dansklæreren og specialundervisningslæreren i fællesskab. Der fokuseres på læsning og skrivning tilpasset den enkelte.

I begyndelsen af 4. klasse introduceres hele klassen til CD-ORD. Programmet er installeret og tilgængeligt for alle årgangens elever på de bærbare computere, så det introduceres af specialundervisningskoordinatoren som et naturligt hjælpemiddel i forbindelse med skriftlig fremstilling på computerne.

For elever med ordblindevanskeligheder er det afgørende at skrivning på computeren foregår hånd i hånd med læse-skriveteknologi (LST). Vi befinder os i øjeblikket i en overgangsfase, hvor vi går fra at benytte os af programmet CD-ord til at bruge programmet AppWriter. Kommende elever, lærere og evt. forældre tilbydes individuel introduktion til det LST-program, eleverne skal anvende.

De ordblinde elever på disse årgange forventes at deltage i gruppen Digi-Patruljen 1. Digi-patruljen mødes seks gange årligt i skoletiden. I dette forum støttes eleverne af hinanden, specialundervisningskoordinator og læsevejleder til hensigtsmæssig brug af LST og generel ”gå på mod”. Forældrene til ordblinde elever på disse årgange inviteres til et forældremøde om Digi-Patruljen i starten af skoleåret.


7. klasse - 9. klasse

Der tages en staveprøve i begyndelsen af 7. klasse (og i nye 8. klasser), så dansklæreren er opmærksom på, om der er stavesvage elever, som kan være ordblinde elever. Disse elever, deres forældre og lærere tilbydes kursus i computerhjælpeprogrammerne CD-ORD/IntoWords/AppWriter. Der følges op til skole/hjem-samtalen, om eleven skal testes med Undervisningsministeriets digitale ordblindetest i foråret. Hvis eleven bliver testet ordblind, søges om programpakken, så eleven støttes bedst muligt efterfølgende. 

Ordblinde elever fra disse årgange forventes at deltage i Digi-Patruljen 2. Digi-patruljen mødes seks gange årligt i skoletiden. I dette forum støttes eleverne af hinanden, specialundervisningskoordinator og læsevejleder til hensigtsmæssig brug af LST og generel ”gå på mod”. Forældrene til ordblinde elever på disse årgange inviteres til et forældremøde om Digi-Patruljen i starten af skoleåret.


0. g

Dansklærer, elev og forældre taler sammen, om der er elever, som skal tilbydes kursus i CD-ORD/IntoWords/AppWriter og/eller evt. skal testes med Undervisningsministeriets digitale ordblindetest i efteråret med efterfølgende ansøgning af programpakken, så eleven støttes bedst muligt.

Bodil Sofie Schiødt, læsevejleder og Kamilla Veith Hauritz, specialundervisningskoordinator