bagkost-logo-2024

Lektier

Lektier på BK

Hvad er lektier?

Lektier er aktiviteter udenfor undervisningen, der bliver stillet af læreren. Lektier udføres af eleven, nogle gange i samarbejde med en forælder eller andre elever. Lektier styrker såvel elevens faglige som personlige og sociale udvikling, og vi betragter på Bagsværd Kostskole og Gymnasium lektier som en integreret del af undervisningen og elevens læring.

Elever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium vænnes til at læse lektier allerede fra indskolingen. Her kan lektier typisk være at tage bøgerne op af tasken og tale med forældrene om skoledagen, at læse med forældre hver dag, at færdiggøre opgaver, at øve sig i færdigheder, eller at undersøge noget i relation til næste dags undervisning.

Undervejs i skoleforløbet kan lektier endvidere udvides til skriftlige afleveringer, rapporter og projekter, og i nogle fag forventes det, at eleverne læser tekster som forberedelse til undervisningen. Vi forventer, at elever på BK gennem hele deres skolegang læser bøger jævnligt for at udvikle deres læsekompetence.

Der vil ikke altid være lektier, da lektier ikke er et mål i sig selv.


Hvornår og hvordan anvender vi lektier?

Mængden og arten af lektier vil være afhængig af klassetrin, fag og det konkrete stof i de enkelte fag. Lektier gives ud fra en faglig og pædagogisk vurdering, når læreren skønner, at eleven kan have udbytte af lektierne. Alle har ikke nødvendigvis de samme lektier for. Lektier kan antage forskellige former:

  • Træningslektier: eleven træner og repeterer allerede kendt stof for at automatisere færdigheder, fx tabeller, staveord, gloser.
  • Forberedelseslektier: eleven forbereder sig til timen ved at undersøge noget eller læse en tekst, så klassen kan arbejde videre ud fra et nyt fælles fagligt ståsted. Elevens forforståelse øges, og han/hun få mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.
  • Færdiggørelseslektier: eleven færdiggør opgaver, der er påbegyndt i klassen.
  • Integrerede lektier:eleven arbejder med større mundtlige eller skriftlige opgaver for at udbygge viden samt styrke planlægning, struktur og fordybelse. Det kan fx være stile, rapporter,foredrag, tværfaglige opgaver eller projektarbejder.
  • Udbygningslektier: eleven arbejder med kendt stof på andre måder for at tilgodese og udvikle andre udtryksformer og formidling

(Fra: Adam Valeur Hansen, Lektier og forældrestøtte, Forlaget UP)


Hvordan samarbejder skole og hjem om lektier?

På BK forventer vi, at forældrene støtter op om elevernes lektielæsning. I de første skoleår ligger en stor del af ansvaret, for at der er rammer for og plads til lektielæsning, hos forældrene, men eleverne skal naturligvis gradvist lære selv at tage ansvar for deres lektier. Læreren har ansvaret for mængden og typen af lektier, og han/hun orienterer forældrene om, hvordan de kan følge med i lektierne. Forældrene kontaktes, hvis manglende lektier giver anledning til bekymring.

Hvis lektiemængden opleves for stor, opfordrer vi til, at forældrene kontakter læreren, så særlige aftaler kan indgås.


Hvordan skabes gode rammer om lektielæsning?

  • På de første klassetrin er det en god ide at kigge i skolebøgerne sammen med barnet. Ikke alle børn husker, at de har lektier.
  • Vær så vidt muligt medspiller omkring lektielæsning, men lad være med at overtage barnets lektier.
  • Skab faste rammer, en god rytme og en positiv stemning omkring lektielæsning. Aftal gerne et tidsperspektiv