bagkost-logo-2024

Studie- og ordensregler

studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for Bagsværd Kostskole og Gymnasium er omfattet af bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 1077 af 13/09/2017). 

Bestemmelserne har gyldighed for alle skolens gymnasieelever.


Formål

Studie- og ordensreglernes formål er at fremme gymnasieuddannelsens overordnede mål, som er udvikling af elevens almendannelse, viden og kompetencer. Det betyder, at reglerne:

 • bygger på skolens målsætninger
 • danner rammen om et aktivt og studiefremmende læringsmiljø 
 • stiller krav til den enkelte elevs ansvarlighed både fagligt og socialt i samspillet med andre elever, lærere og øvrigt personale.

Vi forventer, at al samarbejde både mellem elever indbyrdes og mellem elever og lærere bygger på følgende værdier:

 • forståelse for forskellighed, som er et nyttigt bidrag til både faglig og personlig udvikling
 • oplevelse af anstændighed, der er udtryk for en vilje til at behandle alle ordentligt
 • åbenhed og fordomsfrihed; alle skal kunne give udtryk for deres egne synspunkter og samtidig respektere andres synspunkter.

Indledning

Studie- og ordensreglerne omfatter ikke detaljerede regler for enhver tænkelig situation. Derfor forudsættes det, at eleverne er bekendte med samfundets almindelige regler for ordentlig adfærd. Det betyder bl.a. at eleverne skal udvise respektfulde relationer og et respektfuldt sprog mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som enhver ansat på institutionen giver dem, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Skolen giver eleverne en grundig orientering om reglerne og om den enkeltes ansvar for, at de overholdes samt om de sanktioner, som overtrædelse af reglerne kan medføre. 


Ordensregler

Overalt på skolens område gælder samfundets almindelige normer for adfærd og samvær.

 • Der må ikke spises i undervisningslokaler –med mindre det sker efter aftale med læreren. Mad må kun indtages i Gymnasiestuen.
 • Efter spisefrikvarteret og efter skoledagens afslutning skal der være ryddet op i Gymnasiestuen. 
 • Efter hver time efterlades undervisningslokalerne i ordentlig stand. 
 • Enhver er ansvarlig for at skolens fællesarealer såvel ude som inde holdes ryddelige.
 • Elever må ikke benytte parkeringspladserne foran hovedbygningen. 
 • Skolens inventar samt bøger, AV og IT-udstyr behandles med omtanke. 
 • Skolens IT-udstyr er beregnet til fagligt arbejde og samarbejde og må kun anvendes hertil, elevernes eget udstyr må i skoletiden kun anvendes til fagligt relevante opgaver.
 • Elever skal på ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser nøje følge det planlagte program og opføre sig efter de retningslinjer, de deltagende lærere har foreskrevet. Brud på disse regler kan medføre hjemsendelse for egen regning og uden ledsagelse.
 • Alle former for vold eller truende adfærd medfører sanktioner.

Rygepolitik

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium er der røgfri undervisningstid, hvilket betyder, at det ikke er tilladt for elever, ansatte og gæster at ryge eller anvende nikotinholdige produkter (nikotinplaster og tyggegummi i forbindelse med rygestop er undtaget) i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 16.00 mandag til og med fredag.

 • Hvis der er undervisning ud over det dette tidsrum, gælder forbuddet til sidste undervisningsmodul slutter.
 • Ryge- og nikotinforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke ryge/anvende nikotinholdige produkter i undervisningstiden, når man har forladt skolens matrikel, som fx i pauser.
 • På ekskursioner, studieture og lignende gælder der ryge- og nikotinforbud så længe, der er programlagt undervisningsaktiviteter samt under fælles transport.
 • Rektor kan ved særlige arrangementer dispensere fra reglerne om rygning/nikotinindtagelse – dog ikke fra forbuddet mod rygning/nikotinindtagelse på skolens matrikel.
 • Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve opsynet med eleverne og informerer skolens ledelse, hvis man oplever brud på reglen.

Alkohol – og rusmiddelpolitik

 • Euforiserende stoffer herunder alkohol må ikke medbringes eller indtages på skolens område eller i skoletid. Ligeledes må man ikke opholde sig på skolens område, hvis man er påvirket af euforiserende stoffer. 
 • Introture og ekskursioner er alkoholfri.
 • Ved følgende arrangementer er der mulighed for at indtage alkohol efter aftale: BK fester, Fredagscafeer, Galla fest, 3. g middag, Bog-stav fester og julefrokoster.
 • Der kan købes vand, øl og cider til festerne. Der sælges ikke noget med alkoholprocent over 5.
 • Der er gratis vand ved alle arrangementer.
 • Der kan sælges billige alkoholfri alternativer (fx alkoholfri øl, mocktails og sodavand).
 • Elever der er synligt påvirkede ved ankomsten kan ikke deltage i festen, og kan blive bedt om at puste i alkometer.
 • Der kan visiteres ved indgangen til arrangementer. Det er ikke tilladt at medbringe nogle former for euforiserende stoffer.
 • Ved særlige typer arrangementer som fx 3. g middagen, må der gerne drikkes vin.

Studieture er en faglig og social aktivitet i skolens regi og følger derfor skolens studie- og ordensregler. Det betyder, at der ikke indtages alkohol på en studietur. Elever, der overtræder dette, vil blive mødt med sanktioner –  i værste fald hjemsendelse alene og for egen regning. Lærerne kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til at indtage alkohol med måde, fx ved besøg på en vingård eller til en fælles middag.


Antimobbepolitik

 • På BK sætter vi fællesskabet højt. Vi forventer at alle opfører sig respektfuldt over for undervisningen og de øvrige i fællesskabet, så alle føler sig trygge.
 • På BK tolerer vi ingen former for mobning - det gælder både verbal og fysisk mobning, udelukkelse fra fællesskabet samt alle former for digital mobning og krænkende adfærd - hverken i skoletiden eller i fritiden.
 • Oplever man mobning eller krænkende situationer, har man pligt til at gribe ind og informere om situationen. Man kan henvende sig til en lærer, en studievejleder, vicerektor eller rektor.
 • Al mobning medfører sanktioner.


Lyd og billeder

 • Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke. Lyd, billeder og film må ikke deles med andre uden accept fra de medvirkende jf. GDPR lovgivning.
 • Billeder, lyd og film taget på skolen må gerne deles, når der givet accept fra skolen/de medvirkende.
  ”Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke.
  Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer” Kilde: Datatilsynet.

  ”Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal således være harmløse.” Kilde: Datatilsynet.

  ”Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.” Kilde: Datatilsynet. 

Regler for studieaktivitet

Alment

 • Den daglige undervisning er normalt placeret i tidsrummet mellem 8.15 og 15.40. Elever skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum, også selvom der ikke er faste skemalagte aktiviteter. Ændringer som forlænger undervisningen ud over dette varsles mindst 2 uger før.
 • Eleven møder rettidigt til undervisningen.
 • Eleven møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen uanset arbejdsform.
 • Eleven afleverer skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de af læreren stillede krav om omfang og fagligt indhold. 
 • Eleven holder sig orienteret om skema, lektier, øvrige skoleaktiviteter og skemaændringer, beskeder og sendte/udleverede dokumenter ved at logge sig på Lectio mindst en gang dagligt på skoledage.
 • Mobiltelefon og PC må ikke benyttes i undervisningstiden, med mindre læreren har givet tilladelse. Ellers skal de være slukket eller gemt af vejen.

Fravær

 • Som udgangspunkt skal alle elever møde op til undervisningen, lave alle skriftlige opgaver og deltage i alle læringsaktiviteter og vejledning. Eleverne skal passe deres arbejde med at tilegne sig viden og kompetencer. 
 • Ambitionen er således lavest mulige fravær fordi undervisningen og den faglige progression i fagene er tilrettelagt på elevernes tilstedeværelse, og at eleven afleverer de stillede opgaver rettidigt. Dog forventer vi at syge elever bliver hjemme. Der tages stilling til, om der skal iværksættes sanktioner, når en elev når 5% fravær.
 • Eleven har adgang til løbende at følge med i skolens registrering i Lectio af egen tilstedeværelse og opgaveaflevering. Registreringen opdateres en gang ugentlig. Er du under 18 år har du pligt til at give dine forældre adgang til Lectio, så de kan få oplysninger om dine karakterer og eventuelt fravær. Deltagelse i ekskursioner, elevrådsarbejde, skoleidrætsstævner og lignende godskrives såfremt læreren der er ansvarlig for aktiviteten afleverer en liste over deltagere til sekretæren
 • Ved skriftligt fravær på 3 opgaver eller derover kaldes eleven til samtale, og der kan indledes sanktioner
 • Der skal angives fraværsårsag på alle fraværstimer
 • Eleven har pligt til efter fravær ud over 3 dage, at underrette skolen samt at angive fraværsårsag i Lectio. 
 • Skolen kan kræve dokumentation for fravær fx lægeerklæring på elevens regning.
 • En elev, der er fraværende, har pligt til at orientere sig om arbejdet i klassen.
 • Ved langtidssygdom orienteres skolen. Eleven ret til at modtage sygeundervisning og denne planlægges i fællesskab ud fra hvad der er muligt. 

Eksamen

 • I tilfælde af sygdom til prøver og eksamen skal eleven fremsende en lægeerklæring samme dag. Eleven betaler selv lægeerklæringen.
 • Hvis man udebliver fra en terminsprøve og/eller årsprøve af anden årsag end sygdom, har man ikke krav på at rykke op i næste klasse.
 • Eleven har pligt til selv at sætte sig ind i reglerne for eksamen mm, som findes på uvm’s hjemmeside, og i de retningslinjer som skolen udarbejder.

Snyd

 • Skriftlige afleveringer skal være udarbejdet af eleven selv. Afskrift uden kildeangivelse i skriftlige opgaver betragtes som snyd og medfører en blivende advarsel for hele skoletiden eller bortvisning hvis ikke snyd ophører. 
 • At benytte internettet og anden elektronisk kontakt til omverden til eksamener eller terminsprøver betragtes som snyd og medfører bortvisning fra eksamen i faget eller karakteren -3.

Virtuel undervisning

 • Ved virtuel undervisning gælder det at:
  - Eleverne skal have deres kamera tændt.
  - Eleverne skal være iført almindelig påklædning som ved fysisk fremmøde.
  - Øvrige studie og ordenregler stadig gælder, fx at der ikke må ryges, eller at mobiltelefon og PC kun benyttes til undervisningsformål.

Oprykning

 • Elevens standpunkt og udbytte af undervisningen vurderes ved skoleårets afslutning og er sammen med det opnåede karaktergennemsnit afgørende for, om oprykning til næste klassetrin kan ske. 
 • Har eleven opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, sker oprykning automatisk. 
 • Har eleven opnået et karaktergennemsnit under 2,0 kan rektor ud fra en helhedsvurdering nægte en elev oprykning til næste klassetrin. 
 • Nægtes en elev oprykning, kan rektor godkende, at eleven går det pågældende klassetrin om én gang. 

Sanktioner

 • Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt. 
 • Sanktioner kan kun iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel. Sanktionernes iværksættelse kan gøres betinget af gentagelse eller manglende udbedring.
 • En advarsel bortfalder normalt efter et år. En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd bortfalder dog normalt ikke.
 • Ved første forseelse vil eleven normalt blive kaldt til samtale med en pædagogisk tilrettevisning (mundtlig advarsel)
 • Ved gentagelse vil eleven blive kaldt til samtale og modtage en skriftlig advarsel hvori det præciseres, hvad der vil ske ved yderligere gentagelse, eller manglende forbedring.

Sanktionerne kan afhængig af art og alvor af forseelsen være:

 • En elev kan midlertidigt bortvises fra undervisningen i op til 10 skoledage pr. skoleår. Bortvisningen tæller som fravær. 
 • En elev kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 
 • Eleven kan nægtes retten til at medbringe og anvende mobiltelefon og andre elektroniske genstande under sit ophold på institutionen og i undervisningen.
 • Eleven kan miste økonomisk støtte fra SU, hvis rektor erklærer eleven studieinaktiv – og eleven kan først få den igen, ved at blive studieaktiv igen.
 • En elev kan henvises til at aflægge prøve i enkelte eller alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin det pågældende skoleår. 
 • En elev kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende år med den konsekvens, at eleven ikke har afsluttet skoleåret og derfor må gå om.
 • En elev kan bortvises permanent fra skolen efter forudgående skriftligt varsel. I særligt alvorlige tilfælde kan eleven bortvises uden forudgående varsel. 
 • Eleven har erstatningsansvar i forhold til skolens ejendom og værdier.

Klage

Eleven har adgang til at klage over rektors afgørelse. Klagen vil normalt ikke have opsættende virkning jf. bekendtgørelsen § 11.


Ikrafttræden

Ovenstående Studie- og ordensregler er gældende fra 20.april 2022.

De tidligere regler er hermed udgået.


Charlotte Moltke

Daværende konstitueret rektor