bagkost-logo-2024

ABC

BK's gymnasie abc


Hvis der er opslag, du mener mangler så send en mail til cm@bagkost.dk


A

AP

I faget almen sprogforståelse, der ligger i grundforløbet i 1.g vil du lære om tværsproglighed, grammatik, praktisk og teoretisk lingvistik og latin. Faget består af 3 dele hhv. latindelen, almendelen og danskdelen. Der vil være en eksamen umiddelbart efter efterårsferien, hvor eleverne prøves i alle 3 dele, og derefter får en samlet karakter. Denne eksamen tæller med på eksamensbeviset med vægten ¼.

AB-dag

En skoledag i november mødes alle klasser i AB’s store hal og kæmper mod hinanden i alle mulige traditionelle og utraditionelle sportsgrene. I modsætning til OL-dagen er der her tale om rene klassehold. Sidste sportsgren er klasseløb med 10 deltagere fra hver klasse – ofte bliver den endelige placering afgjort her. Det er en festlig dag, hvor rigtig mange møder udklædt. Dagen slutter med en cafeaften, hvor både vinderholdet og det bedst udklædte hold præmieres. Lærerne udgør deres eget hold.

Adresse

Skolens adresse er:

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Aldershvilevej 138

2880 Bagsværd

Tlf.: 44 98 00 65

E-mail: bk@bagkost.dk

Skolen ligger ved Ring 4, tæt på Hillerødmotorvejen.

Der er 5 minutters gang fra Bagsværd station, hvorfra S-togs linje B kører mod København og Farum, og S-busser kører mod Ballerup, Høje-Taastrup og Lyngby.

Adresseændring        

Husk at give skolens kontor besked om adresse- og navneændringer. Skriv det til bk@bagkost.dk.

Afleveringer

Vi forventer, at alle elever afleverer skriftlige opgaver rettidigt.

Lærerne er så vidt muligt forpligtede til at give opgaverne for, så du har minimum to weekender til at løse dem. På den måde har du mulighed for at planlægge din tid. Lærerne er så vidt muligt forpligtede til at levere de rettede opgaver tilbage indenfor 14 dage.

Alkoholpolitik

Alkohol må hverken medbringes eller indtages på skolen. Dette gælder også for andre euforiserende stoffer.

Rektor kan ved særlige arrangementer tillade, at alkohol nydes på skolens område.

ATU

ATU er forkortelsen for Akademiet for Talentfulde Unge. Er du interesseret i at deltage, så kan du kontakte skolens talentvejleder Julie Wittrup over Lectio eller på ju@bagkost.dk

Læs mere om ATU her: https://talentfuldeunge.dk/


B

Bestyrelse

I november måned er der valg til bestyrelsen. Tre af repræsentanterne vælges blandt hele forældrekredsen, som består af alle forældre til elever på skolen, der har forældremyndighed. Derudover er der 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen, samt repræsentanter for hhv. Ledelse, medarbejdere og elever.

Blå bog

Den blå bog er afgangselevernes hvem-er-hvem-bog. Her karakteriserer klasserne deres klassekammerater på en kærlig og morsom måde, så det er her, at du engang kan komme til at læse om dine små særheder og sjove episoder fra gymnasietiden. Det er eleverne selv, der står for redigering og trykning af den blå bog. Ofte holder klasserne en blå-bogs-tur i forbindelse med udfærdigelsen af teksten.

BK Beats

BK Beats er BK Gymnasiums skoleblad. Her kan du læse og skrive om alt lige fra kunst, kultur, mode og musik til filmanmeldelser, gossip og dybdegående reportager om, hvad der rykker ude i den store vide verden - og på BK's gymnasium.

Ønsker du et indblik i, hvad der rykker, er BK Beats stedet, hvor du får nys om de seneste nyheder og danner dig et indtryk af gymnasiet. Se: https://www.bagkost.dk/gymnasium/frivillige-aktiviteter/bk-beats

Bogdepot

Bogdepotet er åbent tirsdag og onsdag fra kl. 12:30-13:00.  Åbningstiderne fremgår også af Lectio. Du finder bogdepotet i kælderen i To-kanten. Her kan du få udleveret bøger, samt aflevere bøger, som du ikke længere skal bruge i undervisningen. Har du brug for at kontakte bogdepotet, kan du skrive til Liselotte (LIK) på Lectio. Når du begynder på skolen, betaler du et depositum, som tilbagebetales, når alle dine bøger er leveret tilbage i ordentlig stand.

Brand

Der er brandinstrukser i alle lokaler. Det er en god ide at have læst dem. Vær særlig opmærksom på hvor samlingsstedet er. Der gennemføres brandøvelser ca. 1 gang årligt.


C

Cafeudvalg

Cafeudvalget er den gruppe af elever, der arrangerer vores cafeaftner i gymnasiet og som bestemmer, hvilke temaer, der er.

Cafeaften

Seks gange om året afholder BK Gymnasium caféaften. Det er typisk onsdag aftener, og fremgår af Lectio-kalenderen. Caféaftener er hyggeaftener med forskellige aktiviteter, der varierer, lige fra karaoke, stand-up og spilleaftner til almindelig social hygge. Det er cafeudvalget, der arrangerer cafeaftenerne.

Computer

Eleverne skal selv medbringe en computer til brug i undervisningen. Computeren bruges i undervisningstiden efter lærerens anvisning, hvilket bl.a. betyder, at lærerne kan forlange at computerne lukkes ned i perioder i undervisningen. Computer medbringes på eget ansvar. Skolen yder ikke erstatning ved tyveri m.m.

Creative Poets Society

CPS er et tilbud til dig, der elsker at skrive. CPS er et frivilligt tilbud, hvor elever, der udfolder deres kreativitet gennem skrift mødes og skriver en eftermiddag ca. en gang om måneden. Har du lyst til at være med, kan du kontakte Julie (JU) over Lectio eller på ju@bagkost.dk.

Cykler

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene og i det skraverede felt til højre for nedkørslen samt ved cykelparkering foran To-kanten.


D

DHO

I slutningen af 1.g skal du skrive DHO. Det er en forkortelse for “Dansk-historie-opgaven”. Opgaven er en tværfaglig opgave mellem de to fag. DHO er en af dine årsprøver i 1.g. Du skal skrive opgaven og forsvare den mundtligt i juni måned.

Digital

På BK vægter vi elevernes digitale dannelse højt. Derfor har vi udarbejdet en digital progressionsplan, som alle lærere følger. Du kan se nærmere på den digitale progressionsplan her: https://www.bagkost.dk/gymnasium/kvalitet-p%C3%A5-bk/digital-progressionsplan

Dueslag

Alle lærere har en hylde, som kan bruges til opgaveaflevering, meddelelser mv. Du finder lærernes dueslag i den lille gang for enden af lærerværelset. Lærernes initialer står øverst på hylden og er ordnet alfabetisk.


E

Eksamen

Læs eksamensbekendtgørelse her  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343.

Orientering om eksamen:

ANTAL PRØVER, HERUNDER DELPRØVER OG UDTRÆK AF PRØVEFAG:

 • Eksamen omfatter 10 prøver inklusiv studieretningsprojektet, og den skriftlige danske stil
 • For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én. 
 • Det afgørende princip ved prøvefagsudtrækket er, at den enkelte elev ikke på forhånd kan regne ud, at der er prøver, der ikke kan komme i udtræk, hverken ved den aktuelle termin eller ved kommende terminer. For at sikre det må en elev normalt højst indstilles til prøve i  3 ordinære prøveterminer før 3.g’s afsluttende eksamen i foråret. Man vil typisk have afsluttet mindst 2 fag og max 3 efter 2.g.
 • Den enkelte elev skal aflægge minimum tre skriftlige og tre mundtlige prøver.
 • Alle skriftlige prøver dubleres, og der afholdes sygeeksamen i alle skriftlige prøver.
 • I fagene dramatik, musik og idræt er det hele holdet der udtrækkes, i alle andre fag kan det være enkelte elever eller dele af holdet.
 • Mindst et prøvefag ligger i sidste eksamensuge.
 • Man kan ikke have to prøver samme dag.

Eksamen er startet når prøven/spørgsmålet er udleveret. Hvis eleven forlader prøven herefter bedømmes resultatet herudfra.


Sygdom, forsinkelse eller anden udeblivelse:

Hvis en elev udebliver fra en eksamen eller kommer for sent til en prøve, har eleven ikke krav på at aflægge prøven.  Det er derfor MEGET vigtigt, at du kommer til tiden, og meget gerne 30 minutter før.

Hvis du skulle blive forsinket er det absolut nødvendigt, at du ringer til skolen og orienterer om årsagen. Skolen kan så vurdere situationen og tage stilling til, om du kan aflægge prøven.

Ved sygdom på eksamensdagen skal skolens kontor kontaktes, og der gives besked til skolens ledelse (rektor, vicerektor eller pædagogisk leder). Eleven har ansvar for at dokumentere sygdom ved hjælpe af en lægeerklæring, som afleveres til skolens vicerektor.

Hvis du bliver syg, skal du få en lægeerklæring. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Du vil så blive indstillet til sygeeksamen, som typisk ligger i august.


Dispensation:

Hvis du ønsker særlige prøvevilkår ved eksamen/årsprøver, skal du aflevere en skriftlig ansøgning om dispensation vedlagt dokumentation til vicerektor senest 1. februar. Det drejer sig typisk om forlænget tid for fx ordblinde.


Snyd:

Hvis du gribes i snyd, vil du blive bortvist fra prøven, og du skal aflægge prøven på ny det efterfølgende år. Hvis en skriftlig aflevering opdages som snyd/plagiat, vil du få karakteren -3.


Klager over prøver:

Klager skal afgives senest 14 dage efter offentliggørelsen af bedømmelsen. Læs om klageproceduren her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever


Eksamensangst

Bliver du meget nervøs til eksamen? Så nervøs, at der er risiko for, at din karakter bliver lavere? Så er et eksamenstræningskursus måske noget for dig.

Med den rette hjælp kan du gøre noget ved din eksamensangst, også selv om den har bidt sig godt fast og har varet længe. De fleste prøver selv at gøre alt muligt og bliver mere og mere desperate, når det ikke lykkes at komme problemet til livs. Problemer kan ikke altid løses, selv om viljen til det er stor. Nogle gange skal der noget særligt til, som man ikke bare lige selv kan finde på.

Kurset varer to eftermiddage á ca. 3 timer. I marts måned vil der være et opslag i gymnasiestuen. Vil du vide mere, så henvend dig til Dorte Larsen på mail: dl@bagkost.dk 

Eksamensbevis

Alle elever får udleveret et eksamensbevis ved translokationen i 3.g. Er du gammel elev og har brug for en kopi af eksamensbeviset kan du gøre følgende:

I henhold til Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 36 må skolen kun udstede ét originalbevis. Er dette bortkommet, har du følgende muligheder:

 1. Er du dimitteret i 1995 eller senere, kan du bestille en kopi af dit eksamensbevis. Ekspeditionstiden er ca. 1 uge. Du skal sende en mail til bk@bagkost.dk med følgende oplysninger:
  •  Navn (da du gik på Bagsværd Kostskole og Gymnasium)
  •  Cpr. nr.
  •  Hvilket år du dimitterede
  •  Hvilken klasse du gik i
  •  Adresse hvortil kopien skal sendes.
  Vi fremsender desværre ikke en kopi af gamle eksamensbeviser via mail.
 2. Er du dimitteret før 1995, er det kun muligt at få en udskrift af eksamensprotokollen, og ekspeditionstiden er ca. 2 uger.
 3. Er dit bevis over 30 år gammelt, har vi ikke mulighed for at genskabe det jvf. Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 38.
 4. minkompetencemappe.dk kan du se dine digitale beviser ved at logge på via MitId. 


Ekskursioner

Alle klasser tager på ekskursioner. Det kan fx være til en virksomhed, på universitetet, i teatret eller på museum. Disse ekskursioner er en del af undervisningen, og du har derfor mødepligt. Som udgangspunkt betaler du selv for entreer og transport i forbindelse med ekskursioner.


Elevråd

I gymnasiet gør vi meget ud af at inddrage skolens elever, så de er med til at forme den dagligdag, de er en meget væsentlig del af. Det betyder masser af indflydelse, helt i ånden fra 1963, hvor BK fik Danmarks første officielle elevråd, som rent faktisk havde noget at sige. En begivenhed vi er stolte af, og en tradition for medbestemmelse, som vi har ført videre ved også at være de første, hvor eleverne fik plads i bestyrelsen. Hver klasse har to repræsentanter i elevrådet.


Elevsamfundet

Bagsværd Kostskoles Elevsamfund er for alle, som går eller har gået på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Elevsamfundet er et bindeled, som giver nuværende og tidligere elever mulighed for at vedligeholde venskaber, kammeratskaber og øvrige gode BK-forbindelser. Hvert år mødes mange af Elevsamfundets medlemmer til årsfesten den første lørdag i oktober. Her samles årets studenter, tidligere elever og lærere til middag og dans.

Kontakt Elevsamfundet på: bkelevsamfundet@gmail.com , http://www.elevsamfundet.dk/


Elevtid/Fordybelsestid

Elevtid er et andet ord for, hvor mange timer du skal beregne på at bruge på at løse skriftlige opgaver. Vi bestræber os på at koordinere de skriftlige opgaver, så din samlede elevtid ikke overstiger 1-12 timer om ugen, men der kan være perioder, hvor der vil forekomme mere skriftligt arbejde. Det samme kan du forvente, hvis du vælger at have flere A-fag.


Elevtrivsel

Hvert år gennemfører vi elevtrivselsundersøgelser på gymnasiet. Du kan læse resultatet af de nyeste undersøgelser her: https://www.bagkost.dk/elevtrivselsunders %C3% B8gelser.357.aspx


EPAS

BK er en EPAS skole. Det står for European Parliament Ambassador School, og forpligter os til at arbejde med emner om Europa og EU. Det giver os særlige muligheder for at samarbejde med fx de danske Europaparlamentsmedlemmer. Ligeledes får vi særlig gode muligheder for at deltage i Euroscola-projektet, som hvert år afholder et rollespilsarrangement i Europaparlamentet Strasbourg. Her deltager hold fra alle 27 EU-lande i et rollespil, hvor man arbejder med rigtige problemstillinger i EU.


EURO projekt

BK har i 30 år været med i et af de største og ældste netværk af europæiske gymnasier. Der er 20 skoler fra 19 lande. Vi kender hinanden rigtig godt og har derfor meget nemt ved at arrangere udvekslinger. Vi laver årligt mindst 1 udveksling med en af de andre skoler. Derudover afholdes der hvert år en konference for elever og lærere på en af skolerne.

BK indgår også i særlige projekter med et tema som en mindre del af skolerne indgår i.


Evaluering

BK har en kvalitets- og evalueringsplan som sikrer, at vi evaluerer alle vores aktiviteter og følger op på, hvad der kommer ud af evalueringerne. Du kan se planen her: https://www.bagkost.dk/gymnasium/kvalitet-p%C3%A5-bk


F

Ferieplan

Gymnasiets ferieplan finder du i Lectio eller her på bagkost.dk: https://www.bagkost.dk/gymnasium/om-bk-gymnasium/ferieplan


Fester

På BK Gymnasium afholder vi seks gymnasiefester årligt. Nogle af disse er temafester fx gallafest i januar og karneval i februar. Festerne arrangeres af Gymnasieforeningen. Sammen med Radio BK, der står for musik og lyd, tager foreningen sig af alt, hvad der har med BK's gymnasiefester at gøre - lige fra planlægning til oprydning.


Til alle fester er det muligt at købe gæstebilletter, så vennerne kan komme med. Ud over de almindelige gymnasiefester er der hvert år 3.g-middag med efterfølgende fest for 3.g og lærere på 3.g'ernes sidste skoledag. Den første lørdag i oktober er der årsfest, hvor alle tidligere elever, samt 3. g-elever kan deltage.


Forældremøder

På BK holder vi ét forældremøde i starten af 1.g. Det afholdes som et fyraftensmøde for hele årgangen.


Forsikringer

Rejseforsikring

Skolen har IKKE en forsikring, der dækker eleverne under studierejser. Ofte har familien en rejseforsikring tilknyttet husstanden, som kan dække. Eleverne har selv ansvaret for at sikre, at de er dækket på studierejser. Medbring altid det blå EU- sygesikringskort på skolerejser. Det gule sundhedskort kan ikke længere benyttes som forsikring. For at deltage i en studierejse til udlandet skal eleven have en rejseforsikring, der dækker både sygdom og hjemrejse.


Ulykkes- og ansvarsforsikring

Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Forældre og elever opfordres derfor til selv at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen, fx i bogkælderen, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde.


Forskerspirer

Forskerspirer-programmet er for dig, der går i 2.g og gerne vil udfordres fagligt. Du kan blive tilknyttet programmet, hvor du får lov at forske i samarbejde med en forskerkontakt. Du kan både deltage med et humanistisk, samfundsfagligt, naturfagligt eller sundhedsfagligt projekt. Kontakt talentvejlederne Mårten eller Julie på Lectio eller på ju@bagkost.dk eller mf@bagkost.dk.

Læs mere om tilbuddet her: https://forskerspirer.ku.dk/


Fravær

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio, og her er det vigtigt, at du kigger på tallet under ‘Periode’ – IKKE ‘For året’. Det er den, vi går ud efter, da den for året forudsætter, at du fremover kommer til ALLE lektioner og begivenheder.


En elev, der er fraværende, har pligt til at orientere sig om arbejdet i klassen, og til at angive årsagen til fraværet.

Alt fravær anføres, der findes ikke noget, der hedder ”lovligt fravær”. Elevrådsarbejde og fravær i forbindelse med visse talentprojekter kan godskrives ved at henvende sig til vicerektor. Netop derfor er det vigtig, at I angiver årsagen, da det giver os mulighed for at tage det med i vores vurderinger af, hvad der skal gøres.


Ved langtidssygdom har eleven ret til at modtage sygeundervisning, og man skal derfor rette henvendelse til ledelsen.

Er du under 18 år, har du pligt til at orientere dine forældre om dit fravær.

Du får 100 % fravær, hvis du ikke er til stede, når der føres fravær.

Fravær kan både være fysisk og skriftligt fravær.

Skriftligt fravær opstår, når du ikke afleverer opgaver til tiden.

Fysisk fravær er, hvis du kommer for sent til undervisningen, eller slet ikke møder op.


Frivillig musik

På BK har du mulighed for at deltage i frivillig musik. Skolen har et band, der øver en gang om ugen og ind imellem spiller til caféaftener, juleafslutning og lignende. Kontakt musiklærer, Jens, hvis du er interesseret. Du kan skrive enten over Lectio eller på jl@bagkost.dk


Fællestimer

Vi planlægger hvert år en række fællestimer på skolen. Det kan være for alle elever, en årgang eller blot et par klasser. Der er mødepligt til disse arrangementer.


G

Gallafest

I januar måned afholdes skolens store gallamiddag med deltagelse af elever og lærere i fineste tøj. Der serveres en fornem middag og en række præmier uddeles blandt deltagerne, ligesom mange klasser gennem tiden har skrevet sange og holdt taler. Stemningen er helt i top, og middagen afsluttes med les lanciers, inden dansen gives fri.


Gammel elev fest

Festen kaldes også årsfesten. Festen arrangeres hvert år af elevsamfundet. Bagsværd Kostskoles Elevsamfund er for alle, som går eller har gået på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Elevsamfundet er et bindeled, som giver nuværende og tidligere elever mulighed for at vedligeholde venskaber, kammeratskaber og øvrige gode BK-forbindelser. Hvert år mødes mange af Elevsamfundets medlemmer til Årsfesten den første lørdag i oktober. Her samles årets studenter, tidligere elever og lærere til middag og dans. Læs mere her: http://www.elevsamfundet.dk/


Georg Mohr

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence, der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser.

Konkurrencen bliver annonceret over Lectio.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Dorte over Lectio eller på dr@bagkost.dk.

Læs mere om konkurrencen her: https://www.georgmohr.dk/


Glemte sager

Har du glemt noget på BK, så ligger det som regel præcis der, hvor du har glemt det. Andre gange kan det være blevet afleveret på skolens kontor, eller hvis det er større ting i den gamle stengang.


Gymnasieforeningen

Gymnasieforeningen står for at arrangere fester på BK. Foreningen tager sig af alt, hvad der har med BK's gymnasiefester at gøre - lige fra planlægning til oprydning.


Gymnasiestuen

Er skolens hjerte. Det er det rum, hvor eleverne holder frikvarter, spiser frokost, holder morgensamling og laver gruppearbejde. Eleverne har selv stået for indretningen af gymnasiestuen.


H

Haga

Kostskolen kaldes i daglig tale “Haga”. Det er en forkortelse for Haraldsgave.

Læs mere om kostskolen her: https://www.bagkost.dk/kostskolen/forside


Hour of code

Hvert år deltager BK i Hour of code. Det er en time, hvor alle elever prøver kræfter med at kode, fordi vi

tror på, at alle elever skal have muligheden for at blive fortrolige med det digitale univers.


I

Indmeldelse / optagelse

Hvis du ønsker at starte på vores gymnasium ved skolestart i 1.g sker det via optagelse.dk.

Hvis du ønsker at starte på et hvilket som helst andet tidspunkt, skal du henvende dig skolens vicerektor, som tager en samtale med dig.


Introdage

Når man starter i 1.g, vil der i løbet af den første uge være arrangeret introdage, hvor du laver en række sociale aktiviteter, så du kommer til at kende dem du er i klasse og på årgang med. Der vil dog også være almindelig skolegang i løbet af ugen. I den anden arrangeres en fælles OL dag for hele gymnasiet, og her er der mulighed for at være sammen med de øvrige årgange. Ugen sluttes af med en intromiddag for 1.g og en efterfølgende fest for hele gymnasiet.


Introtur

Omkring 1. september ligger der en introtur. Den planlægges, så to klasser er sammen på tur mandag til onsdag, og onsdag kommer de to sidste klasser, og de bliver så til fredag.


IT-support

Skolens IT-vejleder hedder Dennis Quinones (DQ). Hans kontor er placeret i hovedbygningen på 2. sal. Her kan du få hjælp til stort og småt, når computeren driller. Du kan også skrive til ham på Lectio eller mail dq@bagkost.dk.


J

Juleafslutning

Hvert år holder gymnasiet fælles juleafslutning den sidste dag inden juleferien. Her mødes vi og ser krybbespil, synger et par julesange og ønsker hinanden god ferie. Mange klasser mødes desuden inden juleafslutningen og spiser fælles morgenmad med lærerne.


Julefrokost

På BK er der tradition for, at studieretningsklasserne på langs holder julefrokost sammen på skolen. Dvs. at alle klasser fra b-sporet holder fest sammen, alle fra biotek-sporet osv. Det er eleverne, der arrangerer festen og inviterer elever og lærere med. Julefrokosten må kun afholdes på skolen, hvis der er lærere, der deltager.


K

Karakterer

I 2. og 3.g gives der karakterer omkring 1. december og 1. marts.

I 1.g får du karakterer første gang omkring 1. marts.

Typisk ligger der en lærerkonsultation i forlængelse af karaktergivningen.

Derudover gives der afsluttende standpunktskarakterer/ årskarakterer i alle fag ved slutningen af skolåret. Der gives også karakter i forbindelse med årsprøver og terminsprøver.


Klager

For klager over eksamen henvises der til undervisningsministeriets vejledning, som kan læses her:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever/proceduren-ved-klager

For andre typer klager opfordres til først at rette henvendelse til de involverede parter. Hvis dette ikke bringer sagen videre, kan man henvende sig til vicerektor.


Klasselærer

Hver klasse har en klasselærer, som er en af klassens lærere. Klasselærerne holder øje med fravær, holder mentorsamtaler med eleverne og koordinerer klassens skriftlige arbejde. Det er også typisk klasselæreren, der arrangerer studietur, og som sammen med klassen kan planlægge sociale arrangementer. Klasselæreren arbejder sammen med et team bestående af 2 andre lærere, og de har også fokus på klassen trivsel.


Kontor

Skolens kontor er åbent for personlig henvendelse på alle skoledage i tidsrummet kl. 7.45 - 15.00.

Telefonisk henvendelse kan ske i tidsrummet kl. 7.45 - 14.00.


Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Aldershvilevej 138

2880 Bagsværd

Tlf.: 4498 0065

Mail: bk@bagkost.dk


Kostskolen

Kaldes i daglig tale “Haga”. Det er en forkortelse for Haraldsgave.

Læs mere om kostskolen her: https://www.bagkost.dk/kostskolen/forside


Krea-fag

Alle 1.g elever skal vælge et kreativt fag, som starter efter grundforløbet. På BK kan du vælge mellem billedkunst, dramatik, mediefag og musik.

L

Lectio

Lectio er gymnasiets interne kommunikationsplatform. På Lectio kan alle se deres individuelle skemaer, skemaændringer, lokaleoversigt mm. Her kan eleverne også se, hvilke lektier og afleveringer, de har for. Ligeledes bliver fraværstal og karakterer meddelt her. Eleverne forventes dagligt at orientere sig i Lectio.


Legater

Til dimissionen uddeles hvert år en række legater til studenter, der har udmærket sig særligt for eksempel ved at have gjort en særlig indsats for skolens liv eller have klaret sig exceptionelt godt rent fagligt.


Legatet “SørensGave”

I 2015 besluttede skolen at indstifte et legat i tidligere leder af kostskolen Søren Børgesens navn.


Legatet SørensGave gives til én person eller en persongruppe – internt eller eksternt, der inden for det seneste skoleår eller inden for et ikke nærmere angivet åremål, har haft en helt særlig betydning for én eller flere af Haraldsgaves beboere og/eller medarbejdere.

Legatet uddeles hvert år efter studenternes afslutningsmiddag på Haga. Første uddeling fandt sted i 2016.


Skolen lægger en økonomisk bund på dette legat. Alle har mulighed for at bidrage ved at indbetale på bankkonto reg.nr. 1471 konto nr. 11662552, mærket ”SørensGave”.


Lektiecafé /Lektieværksted

Vi hjælper dig gerne med lektierne i vores lektiecafé, hvis du har brug for hjælp.

Hver uge er der lektiecafé i matematik. Der kan laves lektiecafé i andre fag efter behov/ønske.

Lektiecafé er først og fremmest et tilbud om hjælp til løsning af skriftlige opgaver og afholdes således efter vores elevers ønsker og behov.

I det hele taget: Hvis du har behov for lektiehjælp, så giv blot besked til vicerektor Charlotte Moltke på cm@bagkost.dk .


Lektier

Lektier, der indskrives i Lectio, skal senest være givet kl. 16:00 dagen inden. Men vi tilstræber os på at give lektierne for i endnu bedre tid.


Lærerkonsultationer

En gang årligt har du mulighed for at komme til lærerkonsultation. Både elever og forældre er velkomne. Du har mulighed for at tilmelde dig til samtale med de lærere, hvor du vurderer, at det er nødvendigt.


Læreplaner

For alle fag og niveauer er der skrevet en læreplan, der angiver, hvad faget går ud på, hvad eleverne skal lære, og hvilket krav, der stilles til indhold og emner.

Fagenes læreplaner kan ses her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner


Læsevejledning

På BK tilbydes læse- og skrivevejledning til alle elever. Alle 1.g-elever screenes for læsehastighed og læseforståelse, samt grundlæggende stavning i løbet af grundforløbet. Herefter tilrettelægges individuelle undervisningsforløb for de elever, der kan have glæde af det, og der udbydes kurser, der matcher elevernes behov.

2. og 3.g’ere er velkomne til at kontakte læse- og skrivevejledere Julie Wittrup og Anna Fenger Grøn, hvis I savner hjælp til at optimere læsevaner eller har problemer med de skriftlige lektier.

Kontakt os over Lectio eller på afg@bagkost.dk eller ju@bagkost.dk.


M

Makkerpar

Alle 1.g elever bliver fra starten af skoleåret placeret i makkerskaber, som giver en god mulighed for hurtigt at opbygge sig et godt netværk i klassen. Makkerparrene kører i 3 ugers perioder, hvorefter klasselærer uddeler nye makkerskaber.


Matematikvejledning

BK tilbyder matematikvejledning. En matematikvejleder er en faglig støtteperson for elever med matematikvanskeligheder, der er så svære, at de forhindrer elevere i at kunne følge den almindelige undervisning på tilfredsstillende vis.

Udover at støtte enkeltelever står matematikvejlederen også for screening af f.eks. 1.g-elever og at støtte matematiklærerne i udviklingsarbejde af forskellig vis.

Du er altid velkommen til at kontakte vores matematikvejleder, Dorte Rasmussen, over Lectio eller på mail dr@bagkost.dk


Mobning

På BK tolererer vi ikke mobning. Derfor har vi udarbejdet en antimobbestrategi. Den kan du læse om her: https://www.bagkost.dk/gymnasium/kvalitet-p%C3%A5-bk/antimobbestrategi


Morgensamlinger

På morgensamlingerne er alle skolens elever og lærere til stede, og der gives informationer, som vedrører skolen og dagligdagen. Du har mødepligt til morgensamlingerne. Der holdes morgensamling ca. en gang om måneden i gymnasiestuen.

N

NV

I det naturvidenskabelige grundforløb indføres eleverne i forskellige naturvidenskabelige fag og deres metoder. NV er organiseret som to projektuger, der ligger i 1.g i grundforløbet. Kort før efterårsferien, vil der være en eksamen. Denne eksamen tæller med på eksamensbeviset med ¼.


O

OL-dag

Introugen slutter af med en OL-dag i Aldershvileparken. Her dyster alle gymnasiets elever i hold på tværs af klasserne imod lærerne i forskellige discipliner - udtænkt af eleverne. Der leveres pizza til frokost og selve aktiviteterne afsluttes med en finalerunde blandt de fire bedste hold, med præmie til vinderholdet (lærerne har flere gange været i finalen, men endnu ikke vundet.)

Dagen afsluttes med middag for 1.g. eleverne og deres lærere med efterfølgende fest for hele gymnasiet.


Oprydning

På BK hjælper alle elever og lærere hinanden med at holde orden, så undervisningsmiljøet er rart for alle. Alle skal efterlade klasselokalerne rene og ryddelige. Dvs. al affald bæres til papirkurven i klasselokalet, tavlerne viskes rene, og stolene sættes op efter sidste time. I gymnasiestuen har man selv ansvaret for at rydde op der, hvor man har opholdt sig.


Oprykning

Elevens standpunkt og udbytte af undervisningen vurderes ved skoleårets afslutning og er sammen med det opnåede karaktergennemsnit afgørende for, om oprykning til næste klassetrin kan ske.

Har eleven opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, sker oprykning automatisk.

Har eleven opnået et karaktergennemsnit under 2,0 kan rektor ud fra en helhedsvurdering nægte en elev oprykning til næste klassetrin.

Nægtes en elev oprykning, kan rektor godkende, at eleven går det pågældende klassetrin om én gang.


Optagelse

Hvis du ønsker at starte på vores gymnasium ved skolestart i 1.g sker det via optagelse.dk, og du skal opfylde optagelseskravene, som du kan læse om her: https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Hvis du ønsker at starte på et hvilket som helst andet tidspunkt, skal du henvende dig til skolens vicerektor, som tager en samtale med dig.


Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til optagelse på stx, skal du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Læs om optagelsesprøven her https://www.ug.dk/6til10klasse/spoergsmaal-og-svar-om-optagelse-paa-en-gymnasial-uddannelse


Op-til-Dennis

Er det udtryk, som eleverne bruger, når de har computerproblemer. Dennis Quinones (DQ) er skolens it-vejleder. Hans kontor er placeret i hovedbygningen på 2. sal. Her kan du få hjælp til stort og småt, når computeren driller.


Ordblind

Er du ordblind, skal du kontakte læsevejleder Julie Wittrup ju@bagkost.dk eller Anna Fenger Grøn afg@bagkost.dk. Skolen har mulighed for at formidle støttetimer, kompenserende it-redskaber, forlænget tid til eksamen samt adgang til NOTA.

Har du mistanke om, at du måske er ordblind, kan læsevejlederne teste dig.

Er du gammel elev, kan vi desværre ikke hjælpe med at udstede en kopi af ordblindetesten pga. GDPR.


Ordensregler

Du kan læse skolens studie- og ordensregler her: https://www.bagkost.dk/gymnasium/om-bk-gymnasium/studie--og-ordensregler


Orienteringsaften

Skolen holder orienteringsaften hvert år i januar. Læs mere her: https://www.bagkost.dk /bagsv%C3%A6rd-kostskole-og-gymnasium/orienteringsm%C3%B8der-januar-2021


P

Parkering

Mange elever og lærere møder næsten samtidig, hvilket giver trafikkaos. Det er vigtigt at køre forsigtigt omkring skolens område. Mellem kl. 7.45 – 8.30 må man ikke køre ind på skolens parkeringsplads pga. trafiktæthed. Man kan derudover parkere enten på Aldershvilevej, Birkevænget eller langs Bagsværdvej, hvor vi også anbefaler, at eventuel afsætning finder sted.

Elever i bil må ikke benytte parkeringspladserne i området foran hovedbygning og Tokanten.


Perseverando

Perseverando er skolens motto. Det betyder “gennem vedholdenhed”. Dette motto gennemsyrer både elevernes og lærernes arbejde, idet vi alle arbejder gennem vedholdenhed på at nå vores mål.


Plagiat/Snyd

Afskrift uden kildeangivelse i skriftlige opgaver betragtes som SNYD og medfører advarsel. 2. gang en elev gribes i snyd gives en advarsel, som holder hele skoletiden. At aflevere tomme dokumenter betragtes også som snyd. Du kan læse om sanktionerne i vores studie- og ordensregler.

At benytte internettet og anden elektronisk kontakt til omverden til eksaminer eller terminsprøver betragtes som SNYD og medfører bortvisning fra eksamen i faget eller at man tildeles karakteren -3. Læs mere her: www.stopplagiat.nu


Pointkurser

Alle elever på BK’s gymnasium skal hvert år optjene 10 point gennem at deltage i aktiviteter, der understøtter elevernes skriftlighed. Vi har en lang række målrettede kurser, der både støtter elever med talenter eller udfordringer. Du kan undersøge tilbuddene ved at kigge på talenttavlen, der hænger i gymnasiestuen og ved at se de forskellige pointkurser, der hyppigt bliver udbudt i Lectio. Gennem pointkurserne har du mulighed for at tilrettelægge din faglige progression, så den passer lige netop til dine behov.


Psykolog

BK's psykologiske rådgivning er et tilbud til dig om støtte, hvis tilværelsen synes uoverskuelig, eller hvis noget er gået i hårdknude på grund af personlige problemer af forskellig art. Det kan eksempelvis være problemer med forældre/i familien, herunder tilbagevendende skænderier, skilsmisse, misbrug eller problemer med kæresten eller veninder.

Det kan også være skolerelaterede vanskeligheder som eksempelvis koncentrationsbesvær eller andre ting, som gør, at du ikke kan passe skolen på en måde, som du selv er tilfreds med.


Den psykologiske rådgivning består af 1-5 samtaler af en varighed på ca. 45 min.

Du skal kontakte din studievejleder, hvis du gerne vil henvises videre til skolens psykolog.


Q

R

Radio BK

Radio BK er Bagsværd Kostskole & Gymnasiums faste DJ's, samt lyd- og lysmænd,

Læs mere om radio BK her: https://www.bagkost.dk/gymnasium/frivillige-aktiviteter/radio-bk


Rejser

BK gymnasium orienterer sig udadtil. Derfor tager vores klasser hvert år på studietur, om så det er lige over grænsen til vores nabolande eller på udveksling i vores store europæiske netværk. Vi deltager i Europrojektet, der består af skoler fra 19 EU-lande, hvilket gør det muligt at besøge mange interessante steder i Europa på vores udvekslingsture og inspirationsture. Vores udvekslinger foregår ikke klassevis, men er et tilbud som man kan ansøge om at deltage i. Vi arrangerer 1-2 udvekslingsrejser om året.


Vi har placeret den 'klassiske' studietur i 2g. Her vil du, ud over en social og sjov oplevelse med dine klassekammerater, også få kendskab til en anderledes kultur.


Ringetider

1. lektion kl. 08.15 - 09.00

2. lektion kl. 09.05 - 09.50

3. lektion kl. 10.05 - 10.50

4. lektion kl. 10.55 - 11.40

5. lektion kl. 12:20 - 13:05

6. lektion kl. 13.10 - 13.55

7. lektion kl. 14.05 - 14.50

8. lektion kl. 14.50 - 15.35

9. lektion kl. 15:40 - 16:25


Rygning

BK’s matrikel er røgfri indtil sommer 2021. Indtil da foregår rygning udendørs og kun på anviste områder – også ved fester og caféaftner. Vil du gerne stoppe med at ryge, vil vi altid gerne hjælpe dig. Kontakt studievejlederne.

Efter sommerferien vil der være forbud mod rygning eller andre former for indtagelse af tobak i hele skoletiden.


S

Samtykkeerklæring

Som følge af persondataforordningen skal skolen skal have en samtykkeerklæring, hvor du tager stilling til hvilke informationer skolen må opbevare og om du giver tilladelse til brug af billeder af dig fx på skolens hjemmeside. Er du under 18 år skal begge dine forældre skrive under, når du fylder 18 år skal du selv igen udfylde en til skolen. Man får besked om dette via Lectio inden man fylder 18 år og derefter er det vigtigt at denne sendes til bk@bagkost.dk .


Sanktioner

Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt.

Sanktioner kan kun iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel.

 • Du kan miste økonomisk støtte fra SU, hvis rektor erklærer dig studieinaktiv – og du kan først få den igen, når du atter er studieaktiv.
 • En elev kan midlertidigt bortvises fra undervisningen i op til 10 skoledage pr. skoleår. Bortvisningen tæller som fravær.
 • En elev kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • En elev kan henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin det pågældende skoleår.
 • En elev kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende år med den konsekvens, at eleven ikke har afsluttet skoleåret og derfor må gå om.
 • En elev kan bortvises permanent fra skolen efter forudgående skriftligt varsel.
 • I særligt alvorlige tilfælde kan eleven bortvises uden forudgående varsel.
 • Eleven har erstatningsansvar i forhold til skolens ejendom og værdier.


Selvstuderende

Elever med helt særlige forudsætninger i sprog kan få mulighed for at tage et sprogfag på A-niveau i løbet af et skoleår – som selvstuderende. Dvs. at der ikke gives almindelig undervisning, men at læreren hjælper med at udforme pensum, og vejleder i eksamensformen for faget. Du får også mulighed for at lave nogle skriftlige opgaver, som vil blive bedømt. Hvis vi ikke har en lærer i huset, vil du blive opkrævet et beløb for selvstudiet. Vi har selvstuderende i fx Russisk, Fransk, Spansk, Tysk, Kinesisk og Italiensk.


Science talenter

På BK har vi mange forskellige tilbud til science-talenter. Vi har både camps, konkurrencer og inspirationsdage. Du kan kontakte talentvejleder Mårten over Lectio eller på mf@bagkost.dk, hvis du er interesseret i at deltage.

Læs mere om Science Talenter her: https://sciencetalenter.dk/


Skab

Hvis du har brug for et aflåseligt sted at opbevare dine ting kan du leje et skab. Det gør du ved at henvende dig på kontoret hos sekretæren.


Skema og Skemaændringer

Dit skema fremgår af Lectio. Vær opmærksom på at logge på dagligt, da der kan forekomme skemaændringer løbende. Hvis din lærer er syg, vil vi prøve at finde et erstatningsfag, som kan læses af en af dine andre lærere.


Skitur

De sidste 30 år er mange BK’ere i vinterferien rejst sammen på skitur til Hopfgarten i Østrig. Der er tale om en super tur til et fantastisk område med et af alpernes mest omfattende alpine systemer. Vi har det sjovt, står på ski for fulde drøn (og selvfølgelig er der skiskole for dem, der står på ski for første gang), lærer hinanden rigtig godt at kende og nyder afterskiing i den hyggelige by. To lærere fra skolen (Stage og Michael Jensen) står for planlægning og gennemførelse af rejsen. Da BK har den direkte kontakt til hotellet, ligesom vi kører i ”egen” bus, formår vi, at holde prisen på et fornuftigt leje.


SRO

Er en forkortelse for studieretningsopgaven. SRO’en skrives og forsvares mundtligt i slutningen af 2.g. Det er på forhånd lagt fast, hvilke fag, der indgår i SRO. SRO er en del af det samlede tværfag og indgår i den overordnede progressionsplan for tværfag.


SRP

Er en forkortelse for studieretningsprojektet, som skrives i foråret i 3.g. Studieretningsprojektet skrives i to fag, hvoraf mindst det ene skal være en del af din studieretning. SRP’en skal forsvares mundtligt ved studentereksamen.


Forud for dette projekt vil du have deltaget i en lang række tværfaglige forløb, som træner dig til netop de krav, der stilles til SRP’en.  Der er lagt en plan for, hvordan de tværfaglige forløb skal foregå, og hvad det er meningen, at du skal lære i løbet af de 3 år. I de tværfaglige forløb indgår 2 forløb i 1.g (SRU1 og DHO) 2 forløb i 2.g (SRU2 og SRO), og 3 forløb i 3.g (SRU3i, SRU4 og SRP)


Studiekort

Du kan få et studiekort, som viser, at du er elev på skolen. Studiekortet kan give dig adgang til rabatter. Du får studiekortet ved at henvende dig til sekretæren via Lectio.


Studie- og ordensregler

Læs studie- og ordensregler her: https://www.bagkost.dk/gymnasium/om-bk-gymnasium/studie--og-ordensregler


Studieplan

De enkelte klassers studieplaner findes i Lectio.

Man kan vælge at se et enkelt holds eller en hel klasse samlede studieplan.

 • Et holds studieplan: Gå denne vej: Vælg et fag > vælg et hold > klik på studieplan
 • En klasses samlede studieplan: Gå denne vej: Vælg en klasse > Klik på studieplan

Studieplanen skal altid ligge klar frem til næste større ferie. Studieplanen er en oversigt over, hvad der skal arbejdes med, hvad der skal læres, og hvordan det indgår i fagets læreplan.


Studieretning

På BK udbyder vi en række studieretninger. Læs mere her: https://www.bagkost.dk/gymnasium /studieretninger


Studietur

Vi har placeret den 'klassiske' studietur i 2.g. Her vil du, ud over en stor social og sjov oplevelse med dine klassekammerater, også få kendskab til en anderledes kultur.


Studievejledning

Vi har to typer studievejledere på BK: Gymnasievejlederne og en studievejleder fra studievejledning Danmark.

Alle klasser har en gymnasievejleder tilknyttet til klassen.

Vores gymnasievejledere holder indslusningssamtaler med alle elever i 1.g. Derudover hjælper gymnasievejlederne undervejs i gymnasiet med gennemførselsvejledning:

 • generel hjælp ved studiemæssige problemer
 • generel hjælp ved personlige problemer
 • SU-vejledning
 • ansøgning om ekstra støtte
 • opfølgning på fravær.

Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederne over Lectio eller på mail.

Læs mere om studievejledning og kontaktmuligheder her: https://www.bagkost.dk/gymnasium /undervisning/studievejledning . Bemærk at studievejlederne har tavshedspligt.


Studievalg-Danmark-Logo-Green

Al vejledning vedrørende valg af uddannelse og karriereveje efter gymnasiet varetages af en studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark.

Studievalg hjælper dig videre med dit valg af videregående uddannelse.


Du vil møde Inge til obligatoriske arrangementer i klassen - de vil stå i skemaet. Du kan også altid selv kontakte studievejlederen, hvis du har spørgsmål om dine uddannelsesmuligheder efter gymnasiet.


Du kan sende en mail til idhj@studievalg.dk eller booke en tid i hendes træffetid på www.studievalg. dk/book . Træffetiderne foregår på kontoret på 2. sal ved trappen forbi lærerværelset.


Du kan finde information om videregående uddannelser på www.ug.dk , få inspiration til dit studievalg på www.studievaelgeren.dk, samt søge optagelse til videregående uddannelse på www.optagelse.dk.


Til årets studenter: Ved spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, frister m.v. kan du også få vejledning i Studievalgs åbne vejledningscenter på Nørrebro. Du finder åbningstider og kontaktoplysninger på http://www.studievalg.dk.


SU

Når du fylder 18 år, har du ret til at modtage SU. Du kan få hjælp til at søge SU hos din studievejleder.


Sygdom

Du skal altid angive fraværsårsag i Lectio. Er du længerevarende syg, skal du kontakte kontoret og melde det. Ved eksaminer, terminsprøver, årsprøver og lignende skal du altid melde dig syg på kontoret, samt fremvise en lægeerklæring.


Sygeeksamen/sygeårsprøve

Hvis du bliver syg til en eksamen eller en årsprøve, skal du straks ringe til skolens kontor 44980065 og orientere dem. Hvis du er syg, kræves der en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Du vil efterfølgende blive meldt til en sygeeksamen.


Sygdom og sygemelding

Hvis du er syg i kort tid, forventer vi ikke, at du ringer til skolen, så er det nok, at du skrive på Lectio, hvad årsagen er. Hvis du er længerevarende syg, bør du orientere skolen, I så fald kan du have krav på ekstraundervisning.

Sygdom i forbindelse med eksamen og prøve skal altid meldes til skolen, og der skal i så fald afleveres en lægeerklæring, som du selv betaler for.

T

Talblind

Vores matematikvejleder, Dorte Rasmussen, kan detektere og diagnosticere elevers matematikvanskeligheder og designe, hvilken type opstøttende undervisning og vejledning, der bedst hjælper den enkelte elev i arbejdet med at overkomme vanskelighederne. Denne hjælp kan antage mange former fra støttesamtaler, støttende hjemmeopgaver, støtte til elevens arbejde i klasserummet og meget andet.


Talentvejledning

Har du lyst til at blive ekstra udfordret, har du spørgsmål omkring talenttilbud, er du i tvivl om hvorvidt et talenttilbud er noget for dig, eller har du brug for hjælp med en ansøgning, så kontakt BK’s talentvejledere Mårten og Julie.

Skriv til MF eller JU på Lectio eller på mail mf@bagkost.dk / ju@bagkost.dk


Team

Der er udpeget et team til alle klasser. Det består af klasselæreren og yderligere 2 lærere, derudover har hver klasse en studievejleder tilknyttet. Tilsammen har de fokus på klassens trivsel, fravær, sociale arrangementer og meget mere.


Teams

Microsoft teams er det program, vi fortrinsvist benytter i forbindelse med virtuel undervisning. Alle skal kunne benytte dette program.


Terminsprøver

Der afholdes terminsprøver en gang årligt i de skriftlige fag, som du kan komme til eksamen i. Der gælder de samme regler for terminsprøver som for eksamener. Hvis du bliver syg til en terminsprøve, skal du også melde det til ledelsen og aflevere en lægeerklæring.


Tobak

Fra sommer 2021 er al indtagelse af tobaksprodukter forbudt i skoletiden. Hvis du har brug for hjælp til rygeafvænning, så henvend dig til skolen.


U

Udmeldelse

Udmeldelse bør ikke ske uden en grundig snak med din studievejleder. Udmeldelse skal ske skriftligt ‑og hvis du er under 18 år med forældres/værges accept.


Udvekslingsrejser

Vi arrangerer, så vidt muligt, udvekslingsrejser hvert eneste år. Udvekslingerne foregår i vores store europæiske netværk. Vi deltager i Europrojektet, der består af skoler fra 19 EU-lande, hvilket gør det muligt at besøge mange interessante steder i Europa på vores udvekslingsture. 


Vores udvekslinger foregår ikke klassevis, men er et tilbud, som man kan ansøge om at deltage i. Hvis man deltager i et udvekslingsprojekt kommer man til at bo hos en lokal familie, når man rejser ud. Værtsfamilien sørger for al kost, logi og transport til gæsten. Det samme gælder, når den anden skole besøger os. Der vil du have en udenlandsk elev boende, og have ansvaret for denne elevs kost, logi og transport, og selvfølgelig også for, at eleven har det godt og trives. Disse besøg i familierne giver et rigtig godt indblik i fremmede kulturer, og er altid noget eleverne ser tilbage på med stor glæde.


Ulykker og dødsfald

Hvis der i din nærmeste familie sker alvorlige ulykker eller dødsfald, bør du eller din familie underrette skolen. Vi vil på skolen forsøge at hjælpe dig over den første vanskelige tid. Kontakt enten rektor, vicerektor, kontoret, en af dine lærere eller din studievejleder.


Undervisningsbeskrivelse

For hvert fag er der en undervisningsbeskrivelse. Det er en angivelse af alt, hvad I har arbejdet med og læst. Det er jeres eksamenspensum og udgør grundlaget for eksamen. Censor læser undervisningsbeskrivelsen for at kunne orientere sig i, hvad der kan forventes af jer.


Ungdomskort

Ønsker du at søge tilskud til transport, skal det søges elektronisk. Du finder information på www.ungdomskort.dk .


V

Valgfag

Under studieretninger på skolens hjemmeside kan du se, hvilke valgfag du kan vælge.

Der er forskellige slags valgfag:

 • Valg af 2. fremmedsprog
 • Valg af kreativt fag
 • Valg af helt frie valgfag, som kan være på hhv. A, B eller C niveau.

Da BK er en privatskole, har vi frihedsrettigheder til at erstatte nogle fag med valgfag, derfor vil du på have flere valgfag end på offentlige skoler.

Hvis der er 10 elever, der ønsker et fag, skal det oprettes.

Vi opretter dog gerne mindre hold, hvis det er hold på A-niveau eller adgangsgivende hold


Vi kan tilbyde rigtig mange forskellige valgfag og er fx det eneste stx, der udbyder Teknologi, ligesom der kun er 3 gymnasier i Danmark der tilbyder Russisk. Hvis der er tilstrækkelig mange, der ønsker et valgfag, som ikke er på listen, finder vi en lærer.


Vikar

Hvis en lærer er syg, vil vi prøve at erstatte timerne med et andet fag. Du får altså ikke vikarer som i folkeskolen, men typisk vil en af dine andre lærere gå ind og tage timer i sit eget fag.

Vi gør, hvad vi kan, for at undgå mellemtimer, og for at sikre, at I får opfyldt jeres årsnorm.


Virtuel undervisning

Der er mulighed for at gennemføre op til 10% af undervisningen som virtuel undervisning. Dette benyttes særligt, hvis det giver mulighed for at gennemføre undervisning, der ellers ville blive aflyst. Eller hvis det er nødvendigt for at frigive lokaler til andre formål.

Under Coronarelateret nødlukning har al undervisning været virtuel.


Ved virtuel undervisning benytter vi fortrinsvist Teams, som alle skal kunne benytte.

Under virtuel undervisning gælder studie- og ordensreglerne også.

Vi forventer at eleverne

- Er oppe og i tøjet

- Sidder ved et bord

- Har kameraet tændt.

X

Y

Z

Æ

Ø

Ølbryggerlauget

Vi har et ølbryggerlaug, som eksperimenterer med at brygge forskellige typer øl. Det består af båd lærere og elever. Øllen sælges til fx vores årlige høstfest.


Å

Årsfesten

Festen kaldes også gammel-elev-festen.

Festen arrangeres hvert år af elevsamfundet.

Bagsværd Kostskoles Elevsamfund er for alle, som går eller har gået på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Elevsamfundet er et bindeled, som giver nuværende og tidligere elever mulighed for at vedligeholde venskaber, kammeratskaber og øvrige gode BK-forbindelser. Hvert år mødes mange af Elevsamfundets medlemmer til Årsfesten den første lørdag i oktober. Her samles årets studenter, tidligere elever og lærere til middag og dans.

Kontakt Elevsamfundet på: bkelevsamfundet@gmail.com / http://www.elevsamfundet.dk/


Årsnorm

Alle fag har en årsnorm, som angiver, hvor mange timers undervisning, de skal have. Det kan være vanskeligt at opfylde, da lærerne kan være syge, på kursus eller timerne kan blive aflyst pga. andre aktiviteter. Vi bestræber os meget på at opfylde årsnormen, bl.a. gennem vores måde at vikardække på.


Årsprøver

Der afholdes skriftlige årsprøver i de fag, som du kan komme op i til skriftlig eksamen. Der afholdes undervejs i uddannelsesforløbet et antal mundtlige årsprøver i visse fag. Der ligger en fast plan for årsprøverne, da alle skal have været til årsprøve mindst en gang i deres studieretningsfag.