bagkost-logo-2024

Bestyrelsens kompetencer

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums Bestyrelse fungerer optimalt, når dens medlemmer besidder relevant og tilstrækkelig viden i forhold til skolens vision og behov. Derfor er det afgørende, at alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne bidrage med relevant kompetence og viden til Bestyrelsens arbejde. Det forventes af et bestyrelsesmedlem, at man altid vil søge at tjene skolen bedst muligt og handle uafhængigt af sine egne interesser. Og det forventes desuden, at bestyrelsesmedlemmerne deltager aktivt i Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, hvis fokus er skolens økonomi og bygningsmæssige rammer, herunder projekt for udvikling af netop skolens fysiske rammer. 

Det er helt afgørende for Bestyrelsen som helhed, at den er i stand til at varetage rollen som kontrolinstans, men lige så væsentligt kan løfte de strategiske opgaver, der består i

  • Fastsætte skolens vision
  • Fastlægge skolens strategi
  • Fastlægge skolens økonomiske målsætninger
  • Fastsætte rammerne for skolens kapitalapparat

Bestyrelsen skal altså besidde kompetencer, som sikrer, at der ikke bliver gået på kompromis med førnævnte. Derfor er det vigtigt, at der i Bestyrelsen er en række repræsentanter, som har forstand på både økonomiske-, juridiske- og fagspecifikke områder.

Bestyrelsen definerer hvilke kompetencer, der er behov for som supplement til vedtægtens eventuelle bestemmelser herom. Bestyrelsen vurderer løbende, om Bestyrelsens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav og udfordringer, Bagsværd Kostskole og Gymnasiums situation og forhold stiller.

Bestyrelsen vil derfor løbende have for øje, om Bestyrelsen har de nødvendige kompetencer, der er behov for. Det er derfor være en del af Bestyrelsens opgave at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne i fællesskab drøfter og aktivt forholder sig til behovet for udskiftning, når der er behov for det i fht. den til hver en tid sammensatte Bestyrelse. Det er derfor også et opdrag for Bestyrelsen, at den aktivt opfordrer til, at forældre med de kompetencer, der måtte mangle i Bestyrelsen stiller op til valg ved forældrerepræsentantskabet[1].

[1] Da Repræsentantskabsmødet afvikles i november, vil bestyrelsen senest med udgangen af september samme år have drøftelsen om Bestyrelsens sammensætning og derfor inden generalforsamlingen aktivt kommunikere til den samlede forældrekreds, hvilke overvejelser, der er gjort i fht. Bestyrelsens sammensætning.