bagkost-logo-2024

Ansøgning om nedsat skolebetaling

Bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium (BK) har fastlagt følgende principper vedrørende tildeling af moderation (friplads/nedsat betaling):

  • Som udgangspunkt skal forældre/værge kunne svare den udgift, der er forbundet med optagelsen på BK. Betingelser og priser fremgår altid af skolens hjemmeside. Det vil derfor ikke være muligt at søge om fripladsmoderation (nedbringelse af betalingen for undervisning/ophold på skolen/kostafdelingen) før eller umiddelbart efter barnets optagelse på skolen.
  • Der kan søges om støtte til nedbringelse af skolebetalingen gennem det offentlige støttesystem (Fordelingssekretariatet og Fripladskassen for Private, selvejende Institutioner). Skemaer til brug for ansøgning kan hentes på skolens hjemmeside. 
  • Fripladskassen har yderst begrænsede midler til rådighed, og man kan derfor ikke påregne udefra at modtage tilstrækkeligt med midler til en fuld finansiering af skolegang/kostophold.
  • I helt særlige tilfælde, og hvor hjemmets private økonomi er blevet pludselig forværret (fx i tilfælde af dødsfald blandt forældre/værge, alvorlig sygdom eller arbejdsløshed), kan skolens rektor efter ansøgning tildele hel eller delvis fritagelse for betaling for undervisning/kostophold på BK. Denne moderation vil alene være gældende i en begrænset periode (op til 6 måneder, dog i helt særlige tilfælde op til 12 måneder). Ansøgning stiles til rektor for Bagsværd Kostskole og Gymnasium og sendes via mail (bk@bagkost.dk). Ansøgningen skal indeholde følgende: Elevens navn og klassetrin. Samtlige forældre/værges navn og adresse. Begrundelse for ansøgningen samt tidsperioden for hvilken ansøgningen dækker. Bilagt dokumentation i form af årsopgørelser.


GRUNDSKOLE OG SFO

Det er muligt at søge om tilskud til forældrebetalingen af skolepenge og betaling for  SFO, Fordelingen af midler til fripladser tilgår skolerne fra ”Fordelingssekretariatet”. Ansøgningsfristen er den 1. september i  det skoleår, der søges tilskud til. Hent ansøgningsskema til nedbringelse af forældrebetaling for skolepenge og/eller skolefritidsordning her

Ansøgning af befordringsstøtte - se her


GYMNASIUM

Det er muligt at søge om tilskud til nedbringelse af skolebetalingen i gymnasiet via Fripladskassen. 

  • Elever under 18 år i kalenderåret 2024 (bemærk, at eleven ikke må være fyldt 18 år i kalenderåret 2024): Ansøgningsskemaet kan hentes via dette link. Skemaet skal være skolen i hænde senest den 1. november 2024. 
  • Elever over 18 år i kalenderåret 2024 (bemærk, at elever skal være fyldt 18 år senest den 31. december 2023, ligesom ansøgeren skal modtage SU i kalenderåret 2024): Ansøgningsskemaet hentes via dette link. Skemaet skal være skolen i hænde senest den 1. november 2024. 

Skolen gør opmærksom på, at der desværre er afsat yderst begrænsede midler til fordeling, og at ansøgningsfristen for kalenderåret 2023 er overskredet. 


Udfyldte ansøgningsskemaer (alle afdelinger) sendes til bogholderi@bagkost.dk, hvor ikke andet er anført. 


Eventuelle spørgsmål kan rettes til skolen på mail bk@bagkost.dk eller telefon +45 4498 0065.