bagkost-logo-2024

skærmpolitik 2024-2025

På Bagsværd Kostskole og Gymnasium ønsker vi at skabe gode undervisningssituationer for alle elever. Da undervisning er en kollektiv størrelse, kræver det elevernes fulde opmærksomhed i og på rummet, hvorfor nærværende politik er tænkt at styrke dette forhold. Generelt oplever vi, at elever og lærere er gode til at finde løsninger, der virker, i klasserummet, men vi har også set et behov for, at der opsættes regler på skoleniveau i forhold til anvendelse af skærme (fx mobiltelefoner, smartwatches og computere). På BK undervises elever fra begynderklasse til 3.g, hvorfor der er behov for forskellige regler forskellige steder i skolen.

Skærme kan i nogle undervisningssituationer være nødvendige, fx for at skabe større læring. Vi ønsker derfor at skabe fokus på, at undervisningen fint både kan være analog, når der er behov for det, og digital, når det er påkrævet. Vi har således ikke et generelt forbud mod skærme på BK, men vi ønsker i stedet at rammesætte anvendelsen.

Målet med nærværende politik er derfor at sikre, at der skabes de bedste rammer for, at det enkelte barn/unge menneske kan tilegne sig faglige og sociale kompetencer. Skolen udvikler og understøtter fællesskaber gennem samvær, fokus og nærvær, og vi ønsker således en skoledag, hvor eleverne ikke udsættes for konstante digitale forstyrrelser. Vi ønsker at skabe et frugtbart læringsrum, hvor eleverne er fokuserede på undervisningen og hinanden uden at blive forstyrret af notifikationer og andet på fx telefon/smartwatch og lignende.

Meget forskning og dette års forsøg med mobilfri skole i udskolingen har vist, at der er store fordele ved, at skærmene ikke er fremme i skoletiden bortset fra de situationer, hvor lærerne vurderer, at skærmene har en konstruktiv effekt i forhold til elevernes læring. Det har desuden vist sig, at elever har oplevet et større fællesskab, når skærmene er væk i pauserne. Forsøget i udskolingen har været med til at skabe større trivsel, hvorfor vi ønsker at permanentliggøre og udbrede nogle af de tiltag, vi har afprøvet i år.

I akutte nødsituationer kan forældre få fat i sit barn/unge menneske i løbet af skoledagen ved at ringe til skolens kontor, som vil sørge for, at barnet modtager beskeden og kan ringe fra skolens kontor[1].


Regler vedrørende mobiler og smartwatches

Vi har en generel forventning om, at smartwatches kan indstilles, så de ikke kan benyttes til at gå på nettet, optage eller lignende i undervisningstiden/i skolen.   

  • Elever i begynder-, 1. og 2. klasse på BK må ikke have telefoner med i skole. Evt. smartwatches skal være indstillet til urfunktion. Når der er behov for digitale enheder, stiller skolen disse til rådighed.
  • Elever i 3. og 4. klasse kan have mobiltelefoner eller smartwatches med, men de mobile enheder må kun anvendes til undervisning og efter lærerens instruktion. Resten af tiden er devicen slukket/smartwatches er indstillet til urfunktion alene, og telefonen er placeret i tasken.
  • Elever i 5. til 9. klasse afleverer deres telefon ved skoledagens begyndelse og får den retur ved skoledagens afslutning. Smartwatches er indstillet, så kun urfunktionen er slået til.
  • De mobile enheder kan udleveres til undervisning og må kun bruges efter lærerens instruktion.
  • Elever i 0. – 3.g kan have mobiltelefoner eller smartwatches med, men de mobile enheder må kun anvendes til undervisning og efter lærerens instruktion. Resten af tiden er devicen slukket/på lydløs og ligger i tasken. Det gælder i udgangspunktet også i pauserne.

Regler vedrørende computere

Elever på BK skal have en computer fra 5. klasse til 3.g. Computeren skal understøtte elevens læring og bidrage til, at eleven kan afvikle de nødvendige programmer med mere til brug for undervisningen. Computeren skal kun anvendes til undervisningsformål og bør suppleres af håndskrevne noter.

IT-didaktik/god IT-adfærd

For at understøtte eleverne i at lykkes er opsat aflåste mobilhoteller i klasselokalerne for 5. – 9. klasse. Eleverne afleverer således mobilen ved skoledagens start, og den låses inde, ligesom skolen har besluttet at lukke for adgangen til en række sociale medier med mere. Der vil således ikke være adgang til Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, Zalando og lignende fra skolens netværk.

Det anbefales, at alle timer indledes analogt, og at computere altid er lukkede, når andre elever holder oplæg/fremlægger.

Regler for SFO og klub

Elever fra begynder – 2. klasse må ikke have telefoner med i SFO. Evt. smartwatches skal være indstillet til urfunktion. Elever i 3. klasse kan have mobiltelefoner eller smartwatches med, men de mobile enheder må kun anvendes ved særlige lejligheder, hvis  Store Birkens personale beslutter det. Resten af tiden er devicen slukket/smartwatches er indstillet til urfunktion alene, og telefonen er placeret i tasken.

I klubtid er det tilladt at have telefon med, men udelukkende til kommunikation med forældre - og det skal være under instruktion og efter aftale med personalet. De fredage, hvor der er gamerdag i klubben, kan telefon og andre mobileenheder benyttes.

Der er telefon til rådighed både i SFO og Klub.

Forældres ansvar

Skolen har en forventning om, at forældre taler med deres barn om brug af mobiltelefon og smartwatches, og at forældre er bekendt med deres børns brug af sociale medier.

[1] Skolen forbeholder sig retten til at afvise henvendelser, der ikke opfattes som nødstilfælde, af ressourcemæssige årsager.