icon-menu
Menu
icon-user.png

ABC for 3. klasse til 6. klasse

ADRESSEÆNDRING             

Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse- og navneforandringer. Telefonnummer og e-mail skal forældre selv ændre i ForældreIntra.


ANSVAR                                                    

Alle elever lærer at tage ansvar for egne handlinger og for andres trivsel, så skolen er et godt sted at være for alle.


BESTYRELSE                                              

I november måned er der valg til bestyrelsen. Tre af repræsentanterne vælges blandt hele forældrekredsen, som består af alle forældre til elever på skolen, der har forældremyndighed.


BIRKEN                                                      

Birken er skolens SFO, som overtager eleverne hver dag efter skoletid. Eleverne kan gå der til og med 3. kl. Eleverne udmeldes automatisk pr. 31. juli det år, de går i 3. kl. Se specialfolder: Velkommen til Store Birken


BOLDBANER                                             

Fra skoleårets start fordeles spilletiderne på boldbanerne mellem 3. kl. - 0. g.


BØGER                                                      

Bøger og hæfter bliver udleveret fra bogdepotet. Bøgerne tilhører skolen eller Center for Undervisningsmidler og skal erstattes, hvis de forsvinder eller bliver ødelagt. Bøgerne skal indbindes og forsynes med navn. Man må ikke skrive eller tegne i dem, medmindre læreren giver ordre til dette. Til sprogundervisningen tilbyder skolen elektroniske ordbøger til alle elever. Hvis bøger efterlades på skolen, er det på elevens eget ansvar.


COMPUTERE                                            

Elever i 5. og 6. klasse skal selv medbringe en computer til brug i undervisningen. Computeren bruges i undervisningstiden efter lærerens anvisning. Computer medbringes på eget ansvar. Skolen yder ikke erstatning ved tyveri m.m.

Vi anbefaler, at computeren kan installere programmer baseret på Windows eller MacOS, da de fleste skoleprogrammer er bygget op på disse samt skal kunne arbejde både online og offline.


CYKLER                                                     

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene, i det skraverede felt til højre for indkørslen samt ved cykelparkering foran To-kanten. Der afholdes normalt cyklistprøve i 6. kl. Det er ikke tilladt at cykle i skolegården.


CYKELHJELM                                             

På alle cykelture i skoleregi skal eleverne bruge cykelhjelme. Kontakt skolen i god tid, hvis der er brug for at låne en hjelm.


EKSTRA FRI                                               

Det er vigtigt, at eleverne holder ferie efter skolens ferieplan. Ønsker forældre og elever undtagelsesvis at holde fri på andre tider, ansøges skolen om tilladelse. Vi forventer, at eleverne ved forældrenes hjælp indhenter det forsømte, så der ikke opstår faglige huller.


ELEVRÅD                                                   

Ca. en gang om måneden samles elevrådsrepræsentanterne fra 3. - 6. kl. og drøfter relevante emner. Elevrådet sørger for kontakten mellem eleverne og skolens ledelse.


EMNEUGER

To gange om året er der emneuge, hvor eleverne beskæftiger sig med emner på tværs af fagene.


ENERGIDRIKKE

Det er ikke tilladt for elever at medbringe eller indtage energidrikke i skoletiden, på skolens område, på ture samt ved arrangementer mm. i skoleregi.


FERIEPLAN                                                

Grundskolens ferieplan kan findes her på skolens hjemmeside.


FORSIKRING                        

Se under ”værdigenstande”.


FORÆLDREREPRÆSENTANTER                                  

Hver klasse vælger en forældrerepræsentant og en suppleant på skoleårets første forældremøde. Hvert år i november måned indkaldes der til forældrerepræsentantskabsmøde. Forældrerepræsentanten har til opgave at varetage klassens interesser samt forbereder forældremøder med klasselæreren. Kan tage punkter op på klassens vegne på mødet i november. Er bindeled eller talerør til skolens ledelse, hvis der er sager af mere principiel karakter, som ikke kan klares i den daglige dialog med lærerne.


FRIKVARTER                                              

Eleverne må ikke forlade skolens grund i frikvartererne uden tilladelse. I 10- og 12-frikvarteret er man udenfor. Der vil være gårdvagt ude mellem eleverne.


FØDSELSDAGE O. L.

Vi henstiller til, at de afholdes som enten pige-, drenge- eller fællesarrangementer.


GLEMTE SAGER                 

Der bliver dagligt indleveret glemte sager, som bliver opbevaret på skolen for en kortere periode. Har man glemt/mistet noget, taler man med kontoret eller Néde Hvass Hedahl.


GRØNNE DAGE                  

I den sidste uge før sommerferien har vi to turdage – også kaldet grønne dage – hvor klasserne tager på individuelle ture.


GÅRDVAGTER                     

I frikvartererne er der gårdvagter ude blandt eleverne. Skema med gårdvagterne findes i skabet ved Trekanten og på opslagstavlen i Hovedbygningen.


HØSTFEST                                                

En lørdag i september er skoledag, hvor klasserne har arrangeret aktiviteter og boder, som familie og venner inviteres til at afprøve.

Der afholdes dog ikke høstfest i 2020 pga. Covid-19.


INFORMATIONER               

Skolens informationer gives via ForældreIntra/ElevIntra.


KARNEVAL                           

Omkring fastelavn afholdes der et karneval om aftenen for 3. - 4. kl.


KIRKEBESØG                       

I december er 3. - 6. kl. med til en julegudstjeneste i Bagsværd Kirke.


KLUB                                                         

BK har klubtilbud for elever på 4. - 5. klassetrin. Klubben har åbent på alle skoledage.


KOMMUNIKATION             

Retningslinjer for kommunikation mellem skole og hjem ligger på ForældreIntra.


KRYBBESPIL                        

4. kl. opfører hvert år et krybbespil til alle 3 juleafslutninger.


KØLESKAB                                                 

I 3. - 4. klasse står der et køleskab i klasselokalet.  I 5. - 6. klasse er der et fælles køleskab i lokale 17. 


LEJRSKOLE                                                

To til tre gange i løbet af 3. - 6. kl. er man på lejrskoletur.


LEKTIER                                                     

Alle klasser har normalt lektier for. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, støtter og bakker op i det omfang, det er nødvendigt. Se endvidere skrivelserne ”Lektier på BK” på ForældreIntra eller skolens hjemmeside.


LUCIA                                  

3. kl. går luciaoptog på skolen en dag i december.


LUS                                                            

Konstateres der lus hos et elev, bliver hjemmet kontaktet, og eleven skal hentes og må først komme i skole, når eleven er blevet behandlet. I tilfælde af lus skal skolen orienteres.


MOBILTELEFON                  

Telefonen skal være slukket/på lydløs hele skoledagen og anbringes i tasken. Telefonen skal ikke medbringes til morgensang, anvendes i frikvartererne mm. Telefonen må kun bruges efter aftale med læreren/ledelsen. Forældre bør ikke ringe eller skrive til elevens telefon i skoletiden. På lejrskoleture skal eleven have tilladelse fra læreren for at kunne medbringe den. I Store Birken og Klubben gælder deres regler.


MORGENSAMLING             

Dagen begynder med morgensang i Sydkantinen. Her får eleverne også vigtige oplysninger, og de har mulighed for at efterlyse bortkomne effekter samt stille spørgsmål. Vi synger en sang, som eleverne/klasserne har valgt på skift.


MOTIONSDAGE                  

I efteråret har vi løbedag og i foråret motionsdag for alle elever.


MÆLK                                                       

To gange om året kan forældrene bestille mælk til deres børn via skolemaelk.com (3802 Bagsværd Kostsk. & Gymnasium).


NISSESPIL                                                  

2. kl. spiller nissespil i december for beg. kl., 1. kl. og 3. kl. De kommende begynderklasser bliver inviteret.


OPRYDNING                                             

Eleverne rydder hver dag op på deres plads og sætter stolene op. Det er klassens ansvar, at der ser pænt ud i klasselokalet. Duksen(e) fejer gulv, tømmer skraldespande, lukker vinduer og slukker lyset. Mælketasken sættes over i kantinen efter sidste lektion.


ORDENSREGLER                 

Grundskolens ordensregler kan findes på her på skolens hjemmeside.


PARKERING                                               

Mange afleverer elever næsten samtidig, hvilket giver trafikkaos. Det er vigtigt at køre forsigtigt. I tidsrummet kl. 7.45 - 8.30 må man ikke køre ind på skolens parkeringsplads pga. trafiktæthed. INGEN MÅ SÆTTE DERES BARN AF LIGE UDE FORAN INDKØRSLEN.


RINGETIDER                        

1. lektion kl. 08.15 – 09.00

2. lektion kl. 09.00 – 09.45

3. lektion kl. 10.05 – 10.50

4. lektion kl. 10.50 – 11.35

5. lektion kl. 12.20 – 13.05

6. lektion kl. 13.10 – 13.55

7. lektion kl. 14.00 – 14.45

8. lektion kl. 14.45 – 15.30


RULLESKØJTER/LØBEHJUL                   

I skoletiden må rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende ikke bruges på skolens område. Benyt løbehjulsparkeringen langs bygningen ved Idræt. Det er forældrenes ansvar, hvordan eleverne kommer til og fra skolen.


SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE      

Se modellen for vores skole-hjem-samarbejde her på skolens hjemmeside.


SKOLEKOMEDIE                  

I foråret spiller 5. kl. skolekomedie for elever og familier. Bagefter er der fest med dans.


SKOLELÆGE                                              

Alle elever kommer til skolelægen minimum én gang i deres skoletid.


SKOLENS KONTOR              

Tlf.: 44 98 00 65

E-mail: bk@bagkost.dk


SOMMERUNDERHOLDNING      

3. kl. underholder ved sommerafslutningen for resten af grundskolen.


SUNDHEDSPLEJERSKE         

Vores sundhedsplejerske kan kontaktes via ForældreIntra.


SYGDOM                                                   

Hvis eleven har en smitsom sygdom, vil skolen gerne underrettes. Skal klassen på tur, beder vi forældrene ringe til læreren eller skolens kontor, så klassen ikke venter forgæves. Straks når eleven vender tilbage efter fraværet, skal forældrene skriftligt, gerne via ForældreIntra, give klasselæreren besked om, hvad fraværet skyldtes.


TALEHØRELÆRER              

Er der elever, som skønnes at have behov for taleundervisning, orienteres forældrene.


TANDLÆGE                         

Den Kommunale Tandpleje i hjemmekommunen kontaktes.


TILSYN                                                      

Skolen fører tilsyn med eleverne i undervisningstiden samt i frikvartererne (undtaget elever fra 8. kl. til og med 0. g, hvis forældre skriftligt til skolen har givet accept til, at deres barn må forlade skolens område i tidsrummet kl. 11.35 - 12.20).                                                             

I skolens SFO og klub føres tilsyn i åbningstiderne.


TELEFON                                                   

Kontorets telefon kan kun benyttes til vigtige samtaler. Aftaler mellem eleverne om at lege sammen efter skoletid bør planlægges hjemmefra.


TRADITIONER                     

På BK har vi en række traditioner: morgensang, nissespil, luciaoptog, krybbespil, skolekomedie, høstfest, lejrskoler etc. Traditionerne er en del af undervisningen på BK, og derfor forventes alle elever at deltage.


VIKAR                                  

Alle klasser har vikar, hvis deres lærer er fraværende.


VÆRDIGENSTANDE               

Skolen yder ikke erstatning for tab af værdigenstande, som eleverne har med i skole. I idræt/svømning tilbydes opbevaring, men på eget ansvar.