icon-menu
Menu
icon-user.png


ABC for Begynder til 2. klasse

ADRESSEÆNDRING

Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse- og navneforandringer. Telefonnummer og e-mail skal forældre selv ændre i ForældreIntra.


AFLEVERING                                             

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.


ANSVAR                                                    

Alle elever lærer at tage ansvar for egne handlinger og for andres trivsel, så skolen er et godt sted at være for alle.


BESTYRELSE                                              

I november måned er der valg til bestyrelsen. Tre af repræsentanterne vælges blandt hele forældrekredsen, som består af alle forældre til elever på skolen, der har forældremyndighed.


BLOMSTENS DAG               

En skoledag i begyndelsen af maj hvert år medbringer hver elev en blomst. Alle krukker og bede pyntes.


BIRKEN                                                      

Birken er skolens SFO. Eleverne kan gå der til og med 3. kl. Se specialfolderen Værd at vide om birken


BØGER                                                      

Bøger og hæfter bliver udleveret fra bogdepotet. Bøgerne tilhører skolen eller Center for Undervisningsmidler og skal erstattes, hvis de forsvinder eller bliver ødelagt. Bøgerne skal indbindes og forsynes med navn. Man må ikke skrive eller tegne i dem, med mindre læreren giver besked om dette. Til sprogundervisning tilbyder skolen elektroniske ordbøger til alle elever. Hvis bøger efterlades på skolen, er det på elevens eget ansvar.


CYKLER                                                     

Vi henstiller, at ingen elever i indskolingen cykler alene til skole. Cykler stilles i cykelburet til højre for indskolingsbygningen. Det er ikke tilladt at cykle i skolegården.


CYKELHJELM                                             

På alle cykelture i skoleregi skal eleverne bruge cykelhjelme. Kontakt skolen i god tid, hvis der er brug for at låne en hjelm.


EKSTRA FRI                                               

Det er vigtigt, at eleverne holder ferie efter skolens ferieplan. Ønsker forældre og elever undtagelsesvis at holde ferie på andre tider, ansøges skolen om tilladelse. Vi forventer, at forældrene sammen med eleverne indhenter det forsømte, så der ikke opstår faglige huller.


ELEVRÅD                                                   

Ca. en gang om måneden samles elevrådsrepræsentanterne og drøfter relevante emner. Elevrådet sørger for kontakten mellem eleverne og skolens ledelse.


EMNEUGER                                              

To gange om året er der emneuger i indskolingen, hvor man deles i grupper på tværs af klassetrin og beskæftiger sig med emner på tværs af fagene (eks. vilde dyr, kroppen, trafik, kunst, den gode historie og skoven).


FERIEPLAN                                                

Grundskolens ferieplan kan findes på ForældreIntra og her på skolens hjemmeside under Grundskolen.


FEST                                                          

Flere gange om året holdes der fester eller skovture i klasserne arrangeret af klassernes trivselsudvalg (pas på december og  juni - travle måneder – og ikke for lange arrangementer, ca. 3 timer). Det er vigtigt at koordinere med klasselæreren.


FORSIKRING                        

Se under ”værdigenstande”.


FORÆLDREREPRÆSENTANTER                                 

Hver klasse vælger en forældrerepræsentant og en suppleant på skoleårets første forældremøde. Hvert år i november måned indkaldes der til forældrerepræsentantsskabsmøde. Forældrerepræsentanterne har til opgave at varetage klassens interesser. De forbereder forældremøder med klasselærer og kan tage punkter op på klassens vegne på mødet i november. Forældrerepræsentanterne er desuden bindeled eller talerør til skolens ledelse, hvis der er sager af mere principiel karakter, som ikke kan klares i den daglige dialog med lærerne.


FRIKVARTER

Alle elever fra 0. - 2. klasse skal være ude i 10- og 12-frikvarteret.


FØDSELSDAGE                    

Eleverne fejres i klassen. Ofte har de noget med at dele ud. Som skole ønsker vi at være med til at give eleverne sunde madvaner og til at begrænse deres indtag af sukker. Derfor har vi følgende holdning til uddeling i forbindelse med fødselsdage: Man må gerne dele søde sager ud, MEN begræns mængden. Og sørg for, at det er noget, der er enkelt at dele ud. Slikpinde og tyggegummi må ikke uddeles. Inviterer man kammerater med hjem, har vi på BK den holdning, at alle elever eller alle drenge eller alle piger indbydes. Ingen må føle sig holdt udenfor. Læs mere på ForældreIntra under punktet: Nyt fra kontoret ”Trivsel på BK i samarbejde med forældrene”


GLEMMEKASSEN

Står ved hovedindgangen til indskolingen. Tømmes hvert kvartal, hvor tøjet gives til velgørenhed. 


GRØNNE DAGE                   

I den sidste uge før sommerferien holder vi grønne dage med fællestur rundt om søen tirsdag. Onsdag er der individuelle ture i klasserne.


GÅRDVAGTER                     

I frikvartererne er der gårdvagter ude blandt eleverne.


HJEMMESKO                                            

Alle elever medbringer hjemmesko, som anvendes indenfor.


HØSTFEST                                                 

En lørdag i september er en skoledag, hvor klasserne har arrangeret aktiviteter og boder, som familie og venner inviteres til at afprøve.

Der afholdes dog ikke høstfest i 2020 pga. Covid-19.


INFORMATIONER               

Skolens informationer gives via ForældreIntra/ElevIntra.


KOMMUNIKATION             

Retningslinjer for kommunikation mellem skole og hjem ligger på ForældreIntra.


KIRKEBESØG                                             

I december er hele indskolingen med til en julegudstjeneste i Bagsværd Kirke.


LEGEOMRÅDER                  

Indenfor hegnene må alle indskolingselever frit færdes. Går de udenfor, skal de spørge en voksen.


LEGESAGER                                               

Legesager skal i skoletiden blive i tasken med mindre andet er aftalt med lærerne (legetime, legedag). Husk navn på.


LEGEREGLER                       

Mange klasser laver legeregler for at styrke kammeratskabet. På fodboldbanen kan man spille bold med alle, der har lyst. Men er spillet i gang, må man være indstillet på at vente til en halvleg eller til et andet frikvarter.


LEJRSKOLE                                                

To-tre gange i løbet af indskolingen tager klassen, to lærere og en birkelærer på lejrskole.


LEKTIER                                                     

Alle klasser har normalt lektier for. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt. Et kvarter om dagen med læsning gør underværker. Se endvidere skrivelserne ”Lektier på BK” på ForældreIntra eller her på skolens hjemmeside.


LUS                                                            

Konstateres der lus hos en elev, bliver hjemmet kontaktet, og eleven skal hentes og må først komme i skole, når eleven er blevet behandlet. Der bliver sat besked op på opslagstavlen. Jævnlige kæmninger anbefales. I tilfælde af lus skal skolen orienteres.


MOBILTELEFON                  

Ingen mobiltelefoner i indskolingen, hverken i skoletiden eller birketiden. Er der helt særlige årsager, kan der søges om dispensation. Heller ikke på lejrskoler må de medbringes uden tilladelse fra læreren.


MOTORISK TRÆNING                               

Hvert år oprettes der et par hold under ledelse af begynderklasselederne og/eller gymnastiklærere. Eleverne trænes i større bevægelighed og øget kontrol af deres krop. Forældrene spørges før start.


MORGENSANG                   

Hver morgen begynder dagen med morgensang. Husk at være der før kl. 8.15.


MOTIONSDAG                    

I efteråret har vi løbedag og i foråret motionsdag for alle elever.


MÆLK                                                       

To gange om året kan forældrene bestille mælk til deres børn via skolemaelk.com (3802 Bagsværd Kostsk. & Gymnasium).


NISSESPIL                                                  

2. kl. spiller nissespil i december for beg.kl., 1. kl. og 3. kl. Om aftenen inviteres forældre, bedsteforældre og søskende til en forestilling.


NAVN                                  

Husk navn på tøj, legetøj m.v.


OPRYDNING                                              

Eleverne rydder op i deres garderobe hver fredag. Det er klassens ansvar, at der ser pænt ud i klasselokalet.


ORDENSREGLER                 

Grundskolens ordensregler kan findes på her på skolens hjemmeside.


PARKERING                                               

Mange afleverer elever næsten samtidig, hvilket giver trafikkaos. Det er kun tilladt at holde i båsene dvs. i venstre side af Birkevænget. INGEN MÅ SÆTTE DERES BARN AF LIGE UDE FORAN INDGANGEN. 


RINGETIDER                                              

Hver morgen møder alle elever i indskolingen kl. 8.15. Vi holder frikvarter kl. 9.45 – 10.05 og kl. 11.55 – 12.20. 


SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE      

Se modellen for vores skole-hjem-samarbejde her på skolens hjemmeside.


SKOLEKOMEDIE                  

I foråret spiller 5. kl. skolekomedie om aftenen for elever og familier. Bagefter er der fest med dans. En af skolens mange traditioner.


SKOLELÆGE                                              

Alle elever kommer til skolelægen minimum én gang i deres skoletid.


SKOLENS KONTOR              

Tlf.: 44 98 00 65

E-mail: bk@bagkost.dk


SUNDHEDSPLEJERSKE         

Sundhedsplejersken kan kontaktes via ForældreIntra.


SYGDOM                                                   

Hvis eleven bliver syg og ikke kommer i skole, vil vi gerne ringes op på 1. sygedag mellem kl. 7.15–8.00 på tlf.: 44 98 94 56. Straks når eleven vender tilbage efter fraværet, skal forældrene skriftligt, gerne via ForældreIntra, give klasselæreren besked om, hvad fraværet skyldtes.


TALEHØRELÆRER               

Er der elever, som skønnes at have behov for taleundervisning orienteres forældrene.


TANDLÆGE                         

Den Kommunale Tandpleje i hjemmekommunen kontaktes.            


TILSYN                                                      

Skolen fører tilsyn med eleverne i undervisningstiden samt i frikvartererne (undtaget elever fra 8. kl. til og med 0. g, hvis forældre skriftligt til skolen har givet accept til, at deres barn må forlade skolens område i tidsrummet kl. 11.35 - 12.20).                                                             

I skolens SFO og klub føres tilsyn i åbningstiderne.


TELEFON                                                  

Skolens telefon kan kun benyttes til vigtige samtaler. Aftaler mellem eleverne om at lege sammen efter skoletid skal så vidt muligt planlægges hjemmefra.


TRADITIONER                     

På BK har vi en række traditioner: morgensang, nissespil, luciaoptog, krybbespil, skolekomedie, høstfest, lejrskoler etc. Traditionerne er en del af undervisningen på BK, og derfor forventes alle elever at deltage.


VIKAR                                  

Alle klasser har vikar, hvis deres lærer er fraværende.


ÅRSTIDSDAGE                     

Indskolingen har årstidsdage f.eks. fastelavnsfest, blomstens dag osv.


VÆRDIGENSTANDE               

Skolen yder ikke erstatning for tab af værdigenstande, som eleverne har med i skole. I idræt/svømning tilbydes opbevaring, men på eget ansvar.