icon-menu
Menu
icon-user.png

GRUNDSKOLENS PROFIL

Faglighed og personlig udvikling

 1. Vi lægger vægt på fagligheden og på den enkeltes personlige udvikling.
 2. Vi tilstræber, at vores elever oplever glæden og tilfredsstillelsen ved at
  fordybe sig i de enkelte fag.
 3. Vi ønsker, at vores elever skal opnå færdigheder og kompetencer, som de
  kan bruge på tværs af fagene.
 4. Vores faglige fokus kommer blandt andet til udtryk i vores udbud af fag og
  i vores timetal.
 5. Ud fra en faglig og pædagogisk vurdering gives der lektier for på alle klassetrin.
 6. Vi forventer, at eleverne møder velforberedte til undervisningen.
 7. Vi lægger stor vægt på den forebyggende specialundervisning i de mindre
  klasser. Specialundervisningen foregår hovedsageligt i klassen, men der er
  også mulighed for at tage elever ud af undervisningen i kortere eller
  længere perioder efter behov.
 8. På 7. klassetrin er der i forlængelse af elevernes skema lagt en specialtime
  pr. uge i henholdsvis dansk og matematik.

Arbejdsformer

 1. Vi lægger vægt på at give den enkelte elev mulighed for at udvikle sig
  individuelt og i fællesskab med andre. Derfor veksler vi imellem forskellige
  arbejdsformer: Individuelt, par- og gruppearbejde, klasseundervisning,
  emne- og projektarbejde.
 2. Vi udnytter de gode muligheder, vi har for at inddrage natur og kultur
  i undervisningen.

Evaluering

 1. Vi evaluerer eleverne gennem hele skoleforløbet. Vi anvender forskellige
  evalueringsværktøjer: læse- og matematiktests, karakterer i 7. – 10.kl./0.g,
  skriftlige og mundtlige årsprøver i 8. klasse og terminsprøver i 9. og
  10.kl./0.g.
 2. Vi evaluerer regelmæssigt udvalgte områder af skolens virksomhed.
  Forskellige evalueringsmodeller anvendes.

Lærerne

 1. Vi lægger vægt på at have veluddannede og engagerede lærere.
 2. Den enkelte lærer underviser primært i sine linjefag eller i fag, som han/hun
  har videreuddannet sig indenfor.
 3. Der er et tæt samarbejde omkring den enkelte klasse med klasselæreren
  som koordinator.
 4. Lærerne inspirerer hinanden blandt andet gennem faggruppemøder.
 5. Hvis en lærer er fraværende læses timen af en af skolens andre lærere eller
  af en af vores faste vikarer.

Skole-hjem-samarbejdet

 1. Vi lægger vægt på skole-hjem-samarbejdet. Vi forventer, at hjemmet
  bakker op om det arbejde, der foregår i skolen, og at forældrene aktivt
  medvirker til at skabe gode rammer for læring således, at dagligdagen gøres
  frugtbar for alle parter.
 2. Forældrene kan forvente af skolen, at vi drager omsorg for vores elever, og
  at vi kommunikerer alle væsentlige forhold til hjemmet.
 3. Der afholdes forældremøder på alle klassetrin mindst én gang om året.
  Herudover holdes der skole-hjem-samtaler to gange årligt.
  Læs mere om vores skole-hjem-model her.

Den enkelte og fællesskabet

 1. Vi lægger vægt på, at det er en god oplevelse at gå i skole. Det opnår vi
  ved at omgås hinanden med respekt og tolerance, så eleverne udvikler
  ansvarlighed i et trygt miljø.
 2. Hvis mobning forekommer, griber vi hurtigt ind: mobning tolereres ikke.
 3. Vi har en sorgplan, så vi bedst muligt kan støtte elever i en
  svære situationer.