icon-menu
Menu
icon-user.png

studie- og ordensregler


Studie- og ordensreglerne for Bagsværd Kostskole og Gymnasium er omfattet af bestemmelserne i ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 1077 af 13/09/2017). 


Bestemmelserne har gyldighed for alle skolens gymnasieelever.


Formål

Studie- og ordensreglernes formål er at fremme gymnasieuddannelsens overordnede mål, som er udvikling af elevens almendannelse, viden og kompetencer.

Det betyder, at reglerne 

 • bygger på skolens målsætninger
 • danner rammen om et aktivt og studiefremmende læringsmiljø 
 • stiller krav til den enkelte elevs ansvarlighed både fagligt og socialt i samspillet med andre elever, lærere og øvrigt personale.

Indledning

Studie- og ordensreglerne omfatter ikke detaljerede regler for enhver tænkelig situation. Derfor forudsættes det, at eleverne er bekendte med samfundets almindelige regler for ordentlig adfærd. Det betyder bl.a. at eleverne skal udvise respektfulde relationer og et respektfuldt sprog mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.


Skolen giver eleverne en grundig orientering om reglerne og om den enkeltes ansvar for, at de overholdes samt om de sanktioner, som overtrædelse af reglerne kan medføre. 

Ordensregler

 • Overalt på skolens område gælder samfundets almindelige normer for adfærd og samvær-
 • Der må ikke ryges på skolens område i dagtimerne. Ved fester foregår rygning udendørs og kun på det anviste område.
 • Alkohol må ikke medbringes på skolen.
 • Rektor kan ved særlige arrangementer tillade, at alkohol nydes på skolens område. 
 • Euforiserende stoffer må ikke medbringes eller indtages på skolens område eller i skoletid. Ligeledes må man ikke opholde sig på skolens område, hvis man er påvirket af euforiserende stoffer. 
 • Der må ikke spises og drikkes i undervisningslokaler – vand undtaget, med mindre det sker efter aftale med læreren.
 • Mad og drikke må kun indtages i Gymnasiestuen. Efter spisefrikvarteret og efter skoledagens afslutning skal der være ryddet op i Gymnasiestuen. 
 • Efter hver time efterlades undervisningslokalerne i ordentlig stand. 
 • Enhver er ansvarlig for at skolens fællesarealer såvel ude som inde holdes ryddelige. 
 • Der må ikke kommunikeres via mobiltelefon i undervisningstiden med mindre det er fagligt relevant. 
 • Skolens inventar samt bøger, AV og IT-udstyr behandles med omtanke. 
 • Skolens IT-udstyr er beregnet til fagligt arbejde og samarbejde og må kun anvendes hertil, elevernes eget udstyr må i skoletiden kun anvendes til fagligt relevante opgaver. 
 • Elever skal på ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser nøje følge det planlagte program og opføre sig efter de retningslinjer, de deltagende lærere har foreskrevet. Brud på disse regler kan medføre hjemsendelse for egen regning.
 • Alle former for vold eller truende adfærd medfører sanktioner
 • Al mobning medfører sanktioner, det gælder både verbal, fysisk, udelukkelse fra fællesskabet og samt alle former for digital mobning. Dette gælder også elevernes adfærd i deres fritid; hvis fx deres digitale adfærd på bl.a. sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

Regler for studieaktivitet

 • Der er mødepligt til undervisning, eksamen, interne prøver og øvrige undervisningsaktiviteter, herunder morgensamlinger, fællestimer, ekskursioner, studierejser, termins- og årsprøver. 
 • Eleven møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen uanset arbejdsform.
 • Eleven afleverer skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de af læreren stillede krav om omfang og fagligt indhold. 
 • Eleven holder sig orienteret om skema, lektier, øvrige skoleaktiviteter og skemaændringer, beskeder og sendte/udleverede dokumenter ved at logge sig på Lectio mindst en dagligt på skoledage.
 • Afskrift uden kildeangivelse i skriftlige opgaver betragtes som snyd og medfører en blivende advarsel eller bortvisning. 
 • At benytte internettet og anden elektronisk kontakt til omverden til eksamener eller terminsprøver betragtes som snyd og medfører bortvisning fra eksamen i faget eller for elever startet sommer 2017 karakteren -3.
 • Eleven har adgang til løbende at følge med i skolens registrering i Lectio af egen tilstedeværelse og opgaveaflevering. Registreringen opdateres en gang ugentlig. Er du under 18 år har du pligt til at give dine forældre adgang til Lectio, så de kan få oplysninger om dine karakterer og eventuelt fravær.
 • Eleven har pligt til efter fravær, skriftligt eller elektronisk, at underrette skolen samt at angive fraværsårsag i Lectio. 
 • Skolen kan kræve dokumentation for fravær fx lægeerklæring på elevens regning.
 • En elev, der er fraværende, har pligt til at orientere sig om arbejdet i klassen. Ved langtidssygdom har eleven ret til at modtage sygeundervisning. 

Oprykning

 • Elevens standpunkt og udbytte af undervisningen vurderes ved skoleårets afslutning og er sammen med det opnåede karaktergennemsnit afgørende for, om oprykning til næste klassetrin kan ske. 
 • Har eleven opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, sker oprykning automatisk. 
 • Har eleven opnået et karaktergennemsnit under 2,0 kan rektor ud fra en helhedsvurdering nægte en elev oprykning til næste klassetrin. 
 • Nægtes en elev oprykning, kan rektor godkende, at eleven går det pågældende klassetrin om én gang. 

Sanktioner

 • Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt. 
 • Sanktioner kan kun iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel. Sanktionernes iværksættelse kan gøres betinget af gentagelse eller manglende udbedring.
 • En advarsel bortfalder normalt efter et år. En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd bortfalder dog normalt ikke.
 • Eleven kan miste økonomisk støtte fra SU, hvis rektor erklærer eleven studieinaktiv – og eleven kan først få den igen, ved at blive studieaktiv igen.
 • En elev kan midlertidigt bortvises fra undervisningen i op til 10 skoledage pr. skoleår. Bortvisningen tæller Jsom fravær. 
 • En elev kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 
 • En elev kan henvises til at aflægge prøve i enkelte eller alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin det pågældende skoleår. 
 • En elev kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag det pågældende år med den konsekvens, at eleven ikke har afsluttet skoleåret og derfor må gå om.
 • Eleven kan nægtes retten til at medbringe og anvende mobiltelefon og andre elektroniske genstande under sit ophold på institutionen og i undervisningen.
 • En elev kan bortvises permanent fra skolen efter forudgående skriftligt varsel. 
 • I særligt alvorlige tilfælde kan eleven bortvises uden forudgående varsel. 
 • Eleven har erstatningsansvar i forhold til skolens ejendom og værdier.

Klage

Eleven har adgang til at klage over rektors afgørelse. Klagen vil normalt ikke have opsættende virkning jf bekendtgørelsen § 11.

Ikrafttræden


Ovenstående Studie- og ordensregler er gældende fra 1. maj 2018. De tidligere regler er hermed udgået.


Jimmy Burnett Nielsen

Rektor