icon-menu
Menu
icon-user.png

KVALITET PÅ BK

På BK arbejder vi målrettet med kvaliteten af vores gymnasietilbud gennem en veludviklet evalueringspraksis. Praksis er opsummeret i skolens selvevalueringsplan som revideres årligt på baggrund af den af bestyrelsen besluttede opfølgningsplan. Læs tidligere års opfølgningsplaner her.

 

Selvevalueringsplanen omfatter indsamling af statistik og nøgletal og BK´s tre niveauer for evaluering:


EVALUERINGSNIVEAUER

 

1. SKOLEEVALUERING

 

Skolen foretager løbende evalueringer af skolearrangementer, undervisningsstruktur, indsatsområder, efteruddannelse og trivsel blandt eleverne. Læs mere om evaluering på skoleplan nedenfor.

 

2. UNDERVISNINGSEVALUERING

 

Lærerne foretager løbende evaluering af undervisningen, både den enkeltfaglige og den tværfaglige undervisning – enten mundtlig eller skriftlig. Typisk sker dette ved afslutning af et forløb, op til lærernes medarbejderudviklingssamtaler og i slutningen af et undervisningsår.

Læs mere om vores undervisningsevaluering på BK her

 

3. ELEVEVALUERING

Elevernes faglige progression bliver løbende evalueret og støttet på to måder:


Summativ evaluering

Der gives standpunktskarakter to gange i løbet af året (typisk i november og marts), dertil kommer årskarakter ved årets afslutning.

 

Formativ evaluering 

Skolen er i gang med at øge fokus på den løbende formative evaluering, således at eleven undervejs får hjælp til at forbedre sit standpunkt.

Læs mere om vores evaluering af elever her

 

STATISTIK OG NØGLETAL

Skolen samarbejder med UU-vejleder som holder skolen orienteret om mønstre for overgang til videregående uddannelser og anden uddannelsesstatistik for studenter fra SKOLEEVALUERINGER:

Herudover indsamles data for karaktergennemsnit, løfteevne, overgangsfrekvens og fraværstal. Læs mere her.

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE OG UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Hvert år gennemføres elevtrivselsmålinger som drøftes i elevrådet, i lærerkollegiet og i ledelsen. Konklusionerne fremlægges for bestyrelsen og indgår i gymnasiets opfølgningsplan.

 

Se de seneste resultater på uddannelsesstatistik.dk her:

2021

 

Undervisningsmiljøet på BK afdækkes primært i et samarbejde mellem elevråd, AMR og ledelsen.

Da gymnasiet og grundskole deler lokaler er undersøgelsen fra gymnasiet kombineret i en skoleundersøgelse af undervisningsmiljøet.

Læs den seneste vurdering her.

 

ANTIMOBBEPOLITIK

Læs skolens politik på området her

 

DIGITAL PROGRESSIONSPLAN

Skolen har udarbejdet en digital progressionsplan for gymnasiet som en del af skolens overordnede satsning på at øge elevernes digitale kompetencer. Progressionsplanen fastlægger rammerne for hvordan vi på BK arbejder med begrebet digital dannelse. Strategien er udarbejdet ud fra EVA´s fire digitale kompetencer som har været lagt til grund for hvordan de enkelte fags lærerplaner udfolder digital dannelse.

  • Informationskompetence
  • IT-operationelle kompetence
  • Deltagelseskompetence
  • Produktive kompetence

Progressionsplanen beskriver hvordan de digitale kompetencer tænkes tilegnet gennem et gymnasieforløb på BK.

Læs progressionsplanen her 

SKOLENS STRATEGISKE ARBEJDE MED EVALUERING

Skolen har følgende årlige fokuspunkter:


22/22

Mindre fravær – på BK kommer vi i skole

Koordinering af det skriftlige arbejde

BK i fritiden – fokus på BKs klubber

Trivsel i en corona-tid

Øget forældresamarbejde


20/21

Bedre virtuel undervisning

Koordinering af det skriftlige arbejde

Udrulning af det nye klasseteamsamarbejde

BK's foreninger i højsæde

Udrulning af det opdaterede kvalitetssystem.


19/20

Værktøjer til støtte for den enkelte lærers praksis i forhold til formativ evaluering tages i brug.

Fokus på digital dannelse og kompetence

Fokus på gymnasiereformens krav til SRP

Fokus på at nedbringe fravær.

Indsats for fagligt svage

Koordinering af skriftligt arbejde.