bagkost-logo-2024

Digital progressionsplan

Digital progressionsplan

På BK arbejder vi på at alle elever skal kunne vælge deres egen fremtid og i et moderne samfund bliver en god faglig funderet digital dannelse mere og mere afgørende for netop ens fremtidsmuligheder. I disse år bliver krav til de digitale kompetencer indarbejdet direkte i gymnasiets fag og større projekter. På BK går vi skridtet videre og gennemfører et helskoleprojekt hvor eleverne også møder digitale udfordringer gennem projekter, foredrag, konkurrencer og de får mulighed for ekstra It-fag i deres fagrække.

Kompetencetænkning inden for det digitale område tænkes på BK som beskrevet i EVA´s rapport om It og digital dannelse i gymnasiet. Elevernes digitale kompetencer opdeles i følgende fire underkompetencer 

  • Informationskompetencer
  • IT-operationelle kompetencer
  • Deltagelseskompetencer
  • Produktive kompetencer

På BK arbejder vi aktivt med at gøre vores elever digitalt dannede ved at understøtte deres kompetencetilegnelse gennem tre faglige lag: det fagfaglige, det tværfaglige og BK´s særlige it-satsning.

1.  Alle fag er gennem deres lærerplaner forpligtet til at arbejde med at udvikle elevernes digitale kompetencer og indarbejde faglig progression også inden for den digitale kompetencetilegnelse. Disse krav dækker bredt og alle fire delkompetencer bliver understøttet af diversiteten i krav fra fagbilagene. Bredden i krav kan illustreres af et udtræk af kravene i følgende 5 obligatoriske fag.

  • I matematik skal arbejde med matematiske værktøjsprogrammer, man skal simulere og lære algoritmer
  • I engelsk skal man ”arbejde med digitale mediers betydning for kommunikation, så de kan indgå ansvarligt, kritisk og etisk bevidst i globale og digitale fællesskaber” 
  • I samfundsfag skal man anvende it til: ”vidensdeling og deltagelse i debat om samfundsmæssige problemstillinger” og man skal integrere brugen af digitale fællesskaber i undervisningen. 
  • I fysik skal man ”kunne anvende it-værktøjer og digitale ressourcer til eksperimentelt arbejde og databehandling.”

I dansk står der at elevernes arbejde med: ”udvikle og reflektere over egen digitale identitet fremmer mulighederne for som medborger at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret dansk samfund.”
Evalueringen af disse fagfaglige digitale kompetencer sker både gennem den summative evaluering af fag og løbende formativ evaluering i fag og tværfag hvor fagene indgår.


2.  Op mod SRP-skrivningen i 3.g gennemføres en række tværfaglige forløb. I disse forløb får alle elever en række værkstedskurser som f.eks. støtter eleverne i at genkende og undgå plagiat, at tage noter og litteraturlister til større skriftlige produkter og lave mundtlige præsentationer ved hjælp af PP eller andre præsentationsprogrammer. Progression i disse kompetencer er beskrevet studieplanen for SRP.

3.  Med BK´s helskolesatsning fokuser vi på at højne elevernes faglige digitale sprog med mange forskellige tiltag. Alle årgange deltager hvert år i Hour of Code, vi tilbyder en lang række talentprogrammer som har digitale produktkrav eller kommunikationsformer, vi har robotkurser, foredragsholdere inspirerer eleverne til både at passe på sig selv og deres data i denne digitale tidsalder, vi har informatik som del af faget naturvidenskabeligt grundforløb,  ligesom vi udnytter de private gymnasiers frihedsrettigheder til at tilbyde eleverne ekstra digitale fag som Kommunikation og It.