bagkost-logo-2024

Ordensregler

ORDENSREGLER

Nedenfor gældende ordensregler for grundskoleelever på BK samt oplysninger om konsekvenser ved overtrædelse.

Alle har et fælles ansvar for at bevare BK som en god skole, hvor det er rart at være, både i og uden for timerne. Vi forventer, at alle elever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium behandler skolen og dens omgivelser med respekt.

Der gælder følgende ordensregler:

 • Vi forventer, at du møder til tiden, velforberedt og veloplagt. Du bidrager konstruktivt til undervisningen og forstyrrer ikke andre.
 • Du skal følge skolens anvisninger.
 • Du skal behandle skolens bygninger og inventar ordentligt.
 • Det enkelte undervisningslokale skal være ryddeligt efter timens afslutning.
 • Vi tolererer ikke mobning.
 • Vi tolererer ikke vold eller truende adfærd.
 • Du må ikke ryge eller bruge nikotinholdige produkter i skoletiden, på skolens område eller på ture samt ved arrangementer m.m. i skoleregi.
 • Du må ikke medbringe eller indtage energidrikke, alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område eller på ture, arrangementer m.m. i skoleregi. Hvis du møder påvirket op, kontaktes dine forældre og du hjemsendes.
 • Vi anbefaler, at man i fritiden følger myndighedernes retningslinjer så vidt angår indtagelse af alkohol, energidrikke m.m.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år ikke indtager alkohol.

 • Det er ikke tilladt elever fra beg. klasse til og med 7. klasse at forlade skolens område i skoletiden. Fra 8. klasse må eleverne forlade skolens område i tidsrummet 11.35 –12.20, hvis forældrene skriftlig har givet skolen deres accept.
 • Elever fra beg. til og med 6. klasse skal være ude i 10- og 12-frikvarteret.
 • Du må ikke benytte legetøj som rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende på skolens område i skoletiden.
 • Du må kun kaste med sne på asfaltbanerne (3. – 6. klasse) og på kunstgræsbanen.

Som en hovedregel gælder det, at med mindre der er tale om et uheld, skal du eller dine forældre erstatte ting, du har ødelagt.

Vi forventer, at I hjælper hinanden med at overholde ordensreglerne.

       

Overtrædelse af skolens ordensregler

Elever, der går i grundskolen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, skal følge skolens ordensregler. Klasselæreren sikrer, at den enkelte elev i klassen kender den nyeste version af skolens ordensregler og er informeret om, hvad der sker, hvis ikke de overholdes.

Ved overtrædelse af skolens ordensregler iværksættes et eller flere trin af følgende procedure:            

 • Irettesættelse.
 • Samtale med den enkelte elev (klasselærer/elev). Skolens ledelse kan eventuelt inddrages. Skolens ledelse samt forældre informeres.
 • Skolens ledelse indkalder den enkelte elev og dennes forældre til et møde på skolen.
 • Skolens ledelse kan give en skriftlig advarsel. I denne advarsel skal konsekvenserne for eleven, hvis han/hun ikke overholder skolens ordensregler, være tydelige.
 • Eleven kan hjemsendes/bortvises. 

Elev og forældre vil altid blive orienteret inden en skriftlig advarsel, hjemsendelse eller bortvisning. En elev kan hjemsendes i op til 5 dage. Inden skolegangen genoptages, skal forældre og elev have været til en samtale med en repræsentant fra skolens ledelse. Skolens ledelse kan uden forudgående advarsel bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft overtræder skolens ordensregler.