icon-menu
Menu
icon-user.png

Referater

Bestyrelsen ønsker at skabe størst mulig åbenhed om de samtaler og beslutninger, som bestyrelsen har og træffer. Flere har spurgt ind til processen omkring afviklingen af kostafdelingen, hvorfor bestyrelsen ekstraordinært har besluttet af lægge referater fra de seneste to års bestyrelsesmøder åbent frem såvel som seneste udgave af skolens vedtægter (14. oktober 2022). Bemærk, at referaterne ikke er skrevet med henblik på offentliggørelse, og de indeholder således mere end blot de beslutninger, bestyrelsen har truffet. I et par referater er der derfor overstreget få linjer, hvor der er fremsat udsagn, som ikke var ikke tiltænkt offentliggørelse. 


Bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en arbejdende bestyrelse. Tidligere mødtes bestyrelsen forud for selve bestyrelsesmøderne, hvor også elever, ledelse og medarbejderrepræsentanter er med, til dialog om skolen og skoleudvikling, ligesom rektor orienterede om elev- og personalesager. Disse møder gik førhen under betegnelsen ”bestyrelsens arbejdsmøder”. Efter generalforsamling 2022 besluttede bestyrelsen, at der ikke længere skulle være to forskellige bestyrelsesmøder, og derfor fremgår punkter, som kun vedrører selve bestyrelsen, nu som ”lukkede punkter” på dagordenen for bestyrelsens møder.  


Forældre er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@bagkost.dk


Referater fra bestyrelsens møder:

Bestyrelsesmøde den 7. december 2021

Bestyrelsesmøde den 21. april 2022

Bestyrelsesmøde den 23. august 2022

Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022

Bestyrelsesmøde den 22. november 2022

Bestyrelsesmøde den 7. februar 2023

Bestyrelsesmøde den 25. april 2023

Bestyrelsesmøde den 13. juni 2023

Bestyrelsesmøde den 12. september 2023

Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2023

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. oktober 2023Ændringer i skolens vedtægter:

Det er bestyrelsens opgave at vedligeholde skolens vedtægter, så de altid lever op til gældende bekendtgørelse:

”Skolen/kursets bestyrelse har ansvaret for skolens/kursets vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse”.


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om skolernes/kursernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse. Hvis tilsynet viser uoverensstemmelser mellem vedtægt og gældende regler, vil styrelsen rette henvendelse til den pågældende skole/kursus herom:

” Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer:

·       Ved oprettelse af en ny institution.

·       Ved kombination med en anden skoleform, for eksempel en fri grundskole, hvorved der fremkommer en såkaldt kombineret institution.

·       Ved sammenlægning eller spaltning”.


Bestyrelsen kigger som minimum forud for hver generalforsamling vedtægterne igennem, således at generalforsamlingen kan forløbe effektivt og efter gældende regler. Bestyrelsen har i oktober 2023 således tilrettet vedtægterne som følger:

-       Ændret ’forældremyndighed’ til ’forældre’ således at bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte hvervet, når den unge fylder 18 år (særligt fokus på forældre til gymnasie- og kostelever)

-       Ændret ’barn’ til ’elev’ alle steder hvor de gav mening

-       Ændret så der kan deltage 1-2 grundskoleelever i bestyrelsens møder (tidligere kun 1) jf. ændringer i formandsskabet for udskolingens elevråd

-       Ændret så kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest 8 dage forud for generalforsamlingen

-       Droppet forældrerepræsentanter i gymnasiet, idet de aldrig blev hørt eller inddraget i skolens virke


Vedtægterne er således vedtaget med ovenstående ændringer den 24. oktober, og erstatter de seneste vedtagne (den 10. oktober 2023/14. oktober 2022).


Bemærk, at bestyrelsen besluttede at ændre vedtægten allerede den 10. oktober 2023, men da der opstod uklarheder i forhold til ordlyden af nogle ændringer, genbesøgte bestyrelsen vedtægterne igen 14 dage senere på sit ekstraordinære møde.


Kilde: https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/vedtaegter-paa-uddannelsesinstitutioner/vedtaegter-for-private-gymnasier-studenterkurser-og-hfkurser