bagkost-logo-2024

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi / trivselsplan

Målet for antimobbestrategi på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Alle har et fælles ansvar for, at Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en god skole, hvor der er rart og trygt at være både i og uden for timerne. Vi vil med vores antimobbestrategi fremme og sikre trivsel og tryghed. Vi har alle et ansvar for, at forskellighed og mangfoldighed værdsættes på BK. Vi skal med vores antimobbestrategi sikre, at vi opdager mobning og endvidere sikrer, at mobningen ophører. Vi har på BK en række forebyggende tiltag for at skabe inkluderende fællesskaber som led i at undgå mobning.

Hvad er mobning?

Mobning er et komplekst begreb og en social dynamik. Mobning kendetegnes ved, at en person gentagende gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab, herunder sociale online fællesskaber.

Mobning kan være verbal, social, materiel, digital, psykisk og/eller fysisk.

Digital mobning kendetegnes ved nedværdigende eller ekskluderende handlinger, som foregår via sociale medier. Den digitale mobning kan have den særlige udfordring, at det kan foregå anonymt med deraf følgende usikkerhed blandt eleverne, den kan indeholde billedmateriale samt foregå døgnet rundt og på tværs af steder. Digital mobning trækker tråde ind i klassens hierarki og fællesskaber. At få delt et billede eller en video mod sin vilje er en digital krænkelse. Hvis billedet er intimt eller seksuelt, er der tale om en seksualiseret digital krænkelse. 

Forebyggelse af mobning

Når man er elev på BK, indgår man i et forpligtende fællesskab. Et fællesskab hvor alle bidrager til, at skolen er et godt og rart sted at være. Vi forventer, at man såvel i skoletiden som uden for skoletiden viser hinanden respekt og anerkendelse. I vores ordensregler skriver vi, at vi ikke tolererer mobning.

På BK lægger vi stor vægt på såvel det faglige som det sociale, og vi mener, at de to ting skal gå hånd i hånd. Er skolen et godt sted at være, er forudsætningerne for at lære til stede. Vi har gennem hele skoleforløbet fokus på elevernes sociale relationer. Vi forventer, at også forældre bakker op om, at BK skal være et godt sted at være for alle.

Eksempler på tiltag til øget elevtrivsel på skolen generelt: 

 • Alle klasser har to klasselærere og en skemalagt klasselærerens time om ugen
 • Lærerne gennemgår hvert år ved skoleårets begyndelse skolens ordensregler med eleverne, hvor mobning og konsekvenserne af mobning er beskrevet
 • Vi har tre elevråd i grundskolen
 • Der er morgensamlinger i alle afdelinger
 • Der er en fælles skærmpolitik for hele skolen
 • På BK er det altid læreren, der faciliterer gruppedannelser med det formål at undgå eksklusionsmekanismer og for at træne eleverne i at kunne arbejde sammen bredt på tværs.
 •  BK har et ressourceteam. Ressourceteamet består af skolens LKT-lærere, børnerådgiver, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, matematikvejleder og motorikvejleder. De pædagogiske afdelingsledere deltager i ressourceteamet. Ressourceteamet samarbejder i øvrigt med PPR og med andre eksterne fagpersoner.
 • Der foretages løbende trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser samt evalueringer blandt eleverne
 • Vi holder en årlig trivselsdag for hele skolen
 • Der er rammesat individuelle elevsamtaler på alle klassetrin vedr. elevernes faglige, sociale og personlige trivsel

Eksempler på tiltag i indskolingen (beg. – 2. klasse):

 • I indskolingen har vi fælles morgensang hver morgen, hvor klasserne skiftes til at vælge og præsentere sange
 • I indskolingen er der lejrskole for begynderklasserne
 • Begynderklasserne har en venskabsklasse i 3. klasse, som de kan lave forskellige aktiviteter og forløb med for at styrke kendskab og venskab på tværs af årgangene
 • Hvert år er afdelingslederen i begge begynderklasser ude for at observere og sparre med lærerne efter behov, så indsatser på klasse- eller elevniveau hurtigt justeres

Eksempler på tiltag på mellemtrinnet (3. – 6. klasse):

 • På mellemtrinnet har vi fælles morgensang flere dage om ugen
 • Klasserne på mellemtrinnet kommer på lejrskole i 3. og 6. klasse
 • I 3. klasse får eleverne et undervisningsforløb i ”god skærm-stil” og der holdes et oplæg for forældrene på forældremødet om samme emne
 • Når man kommer i 3. klasse, bliver man venskabsklasse for en af de nye begynderklasser. De store venskabsklasse-venner kan være gode rollemodeller og give tryghed til de nye elever.
 • Man er venskabsklasse i 3 år
 • I 4. klasse gennemgår alle elever et forebyggende forløb om konflikthåndtering

Eksempler på tiltag i udskolingen (7. – 10. klasse):                

 • Forpersonerne for de ældste elevers elevråd er repræsenteret i skolens bestyrelse
 • I udskolingen er der morgensamling ca. en gang om måneden. Morgensamlingen omhandler forskellige tematikker så som køn, det at være en UNESCO skole, fællesskab osv. Elevrådet deler nyheder, og der synges en fællessang
 • Der er en introtur i starten af skoleåret for de nydannede 7. klasser
 • Der er en lejrskole på op til fem dage på 9. årgang
 • Der er fast punkt på forældremøder om mobiltelefoner, chatgrupper osv.
 • Eleverne er til fællestimer om digital mobning, billeddeling, grænser osv.
 • Der er et forløb om gruppearbejde på 7.årgang

Eksempler på tiltag i SFO og klub:

 • I SFO og klub er der faste personaleteams om hver årgang
 • Der er fast opstart i klassen med en af klassens pædagoger, når børnene kommer fra skole
 • I klubben holdes der børnemøde mindst én gang om måneden
 • Der afholdes ture og andre sociale arrangementer, hvoraf flere er faste traditioner
 • I SFOen afholdes der klasseture og årgangsture, for at styrke fællesskaberne
 • SFO- og klubpersonale deltager på forældremøder og skolehjemsamtaler

Håndtering af mobning

Vi tolererer som sagt ikke mobning på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Vi forventer, at alle, der oplever eller har kendskab til mobning, herunder utilsigtet adfærd, elevers ensomhed eller nedladende sprog og tone kontakter skolen: f.eks. klasselæreren, pædagogen eller skolens ledelse. Modtager en ansat på skolen en sådan henvendelse orienteres skolens ledelse altid. Herefter udarbejdes en handlingsplan samt initiativer der kan stoppe den uønskede adfærd, og der iværksættes initiativer på individ- og klasseniveau. Vi forventer, at alle involverede, herunder elever, lærere og forældre i fællesskab, arbejder frem mod en løsning på problemet. Ofte handler det om, at der skal kastes blik på dynamikker samt ændres mønstre i en klasse.

Skal vi mobningen til livs, har vi brug for at komme hele vejen rundt om problemet og på den måde få øje på adfærdsmønstre og hierarkier i en klasse eller fx på en årgang. Forældre, klasselærere, skolens ressourceteam og andre kan inddrages i dette arbejde. Skolens ledelse følger op på og evaluerer løbende igangværende handlingsplaner.

Hvis elever eller forældre ikke mener, at der bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning, kan der klages til skolens ledelse. For at klage benyttes ’klageskema’ fra ’den nationale klageinstans mod mobning’. https://dcum.dk/nkmm/hvis-du-oensker-at-klage/

Antimobbestrategien evalueres/revideres løbende.